« Najít podobné dokumenty

Praha 5 - Rozhodnutí o odvolání - Plavební komora Praha - Staré Město

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 5.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdělovník.pdf
Rozdělovník k ČJ: MZE-1872/2024-15111
<br> Rozhodnutí o odvolání II (2024) - Plavební komora Praha-Nové Město č.j.MHMP 966664/2019
<br> ze dne 6.8.2019
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
<br> 1 Česká telekomunikační
infrastruktura a.s <.>
<br> Olšanská 2681/6,Žižkov,130 00
Praha 3
<br> Obdrží DS
<br> 2 AQUATIS a.s <.>,Ing.Eva
Hájková
<br> Botanická 834/56,Veveří,602 00
Brno
<br> Obdrží DS
<br> 3 Městská část Praha 1,Vyvěšení
na ÚD
<br> Vodičkova 681/18,Nové Město,110
00 Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 4 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA <,>
Vyvěšení na ÚD
<br> Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
110 00 Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 5 XXXXX XXXX Advokáti,s.r.o.Údolní XXX/XX,Brno-město,602 00
Brno
<br> Obdrží DS
<br> 6 Městská část Praha 5,Vyvěšení
na ÚD
<br> náměstí 14.října 1381/4,Smíchov <,>
150 00 Praha 5
<br> Obdrží DS
<br> 7 Český svaz stavebních inženýrů Sokolská 1498/15,Nové Město,120
00 Praha 2
<br> Obdrží DS
<br> 8 Klub Za starou Prahu,z.s.Mostecká 56/1,Malá Strana,118 00
Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 9 Městská část Praha 5 náměstí 14.října 1381/4,Smíchov <,>
150 00 Praha 5
<br> Obdrží DS
<br> 10 Městská část Praha 1 Vodičkova 681/18,Nové Město,110
00 Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 11 Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy
<br> Vyšehradská 2077/57,Nové Město <,>
128 00 Praha 2
<br> Obdrží DS
<br> 12 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA <,>
Odbor památkové péče
<br> Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
110 00 Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 13 Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
<br> Sokolská 1595/62,Nové Město,120
00 Praha 2
<br> Obdrží DS
<br> 14 Hygienická stanice hlavního
města Prahy se sídlem v Praze
<br> Rytířská 404/12,Staré Město,110 00
Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 15 Městská část Praha 1,Odbor
dopravy
<br> Vodičkova 681/18,Nové Město,110
00 Praha 1
<br> Obdrží DS
<br> 16 Ministerstvo životního prostředí <,>
Posuzování vlivů na ŽP
<br> Vršovická 1442/65,Vršovice,100 00
Praha 10
<br> Obdrží DS
<br> 17 Městská část Praha 5,Odbor
životního prostředí
<br> náměstí 14.ří...
MZE_1872_2024_15111.pdf
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 – Nové Město
<br> tel.+420 221 811 111,el.adresa podatelny: posta@mze.cz,ID datové schránky: yphaax8,www.eagri.cz
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky
<br>
Sp.zn.: 59VH20895/2019-15111
Č.j.: MZE-1872/2024-15111
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 108 odst <.>
1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),v souladu s ustanovením § 15
zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy <,>
ve znění pozdějších předpisů,který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení
§ 89 odst.1 a § 178 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a podle ustanovení § 92a písm.a) zákona č.129/2000
Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> rozhodlo
<br> o odvolání
<br> • Městské části Praha 5,Náměstí 14.října 1381/4,150 22 Praha 5,IČO: 00063631 <,>
ze dne 23.8.2019 <,>
<br> • Městské části Praha 1,Vodičkova 18,115 68 Praha 1,IČO: 00063410,ze dne
20.8.2019,doplněné dne 2.9.2019 <,>
<br> • Klubu Za starou Prahu,z.s <.>,Mostecká 56/1,118 00 Praha 1,IČO: 00443531,ze dne
20.8.2019 <,>
<br> • Hlavního města Prahy,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 – Staré Město <,>
IČO: 00064581,ze dne 22.8.2019 <,>
<br> • Spolku Zdravý Rozum,Janáčkovo nábřeží 140/55,150 00 Praha 5,IČO: 03949168 <,>
ze dne 26.8.2019 <,>
<br> proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy,odboru ochrany prostředí,oddělení
vodního hospodářství,č.j.MHMP 966664/2019 ze dne 6.8.2019,kterým bylo
rozhodnuto výrokem I.o společném povolení,kterým byl schválen stavební záměr –
stavba vodního díla: „Plavební komora Praha – Staré Město“ v k.ú.Smíchov a v k.ú <.>
Malá Strana,a povoleno kácení 4 vzrostlých stromů na pozemku parc.č.5072/1 v k.ú <.>
Smíchov; výrokem I...

Načteno

edesky.cz/d/8472213

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 5      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz