« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 3. RM (7.2.2024)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. RM (7.2.2024)
Z Á P I S
z 3.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 7.února 2024
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX a XXXXXXXX XXXX
zápis pořízen dne: X.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Inventarizační zpráva za rok 2023
4.Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci: „Revitalizace městského muzea ve
<br> Volyni - Mobiliář “
5.Revokace usnesení RM č.45/11/23 a č.46/11/23
6.Záměr pronájmu NP č.301 v budově čp.42 ve Volyni
7.ČEZ Energo – návrh investice do technologie CZT ve Volyni
8.Obecně závazná vyhláška města Volyně o nočním klidu
9.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11.Dodatek č.4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.12.2017 – LUCKY PUB s.r.o <.>
12.Dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.12.2009 – XXXXX XXX
XX.Dodatek č.X k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.12.2009 – XXXXX XXX
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.01/02/24:
RM schvaluje program jako celek,poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
Usnesení č.02/02/24:
RM schvaluje Ing.Františka Volmuta a XXXXXXXXX Bačeho jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Pro: X,proti: 0,zdržel se: 0
ad 3/
Usnesení č.03/02/24:
RM schvaluje inventarizační zprávu za rok 2023 <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 4/
Usnesení č.04/02/24:
RM schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele akce: „Revitalizace
městského muzea ve Volyni - Mobiliář “,a to firmu TRUHLÁŘSTVÍ FENCL s.r.o ...

Načteno

edesky.cz/d/8466393

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz