« Najít podobné dokumenty

Obec Chlum (Rokycany) - Oznámení o vydání integrovaného povolení - Statek Hamouz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum (Rokycany).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o vydání IP - STATEK HAMOUZ.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366 www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366 Naše č.j.: PK-ŽP/19289/23 Spis.zn.: ZN/2557/ŽP/23 Počet listů: 22 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 57 Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Datum: XX.XX.XXXX R O Z H O D N U T Í o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti STATEK HAMOUZ s.r.o.pro zařízení „STATEK HAMOUZ“ doručované veřejnou vyhláškou Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní úřad podle § 28 písm.e),§ 33 písm.a) a § 33 písm.h) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“),dle § 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po provedeném správním řízení podle § 13 odst.3 zákona o integrované prevenci a dle prováděcího rozhodnutí Evropské komise (EU) 2017/302 ze dne 15.února 2017,kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (oznámeno pod číslem C(2017) 688) (dále jen „Závěry o BAT“) v y d á v á integrované povolení provozovateli zařízení: STATEK HAMOUZ s.r.o <.>,se sídlem Nedokončená 1618,198 00 Praha 9 - Kyje,s přiděleným IČO 24246638,k provozu zařízení „STATEK HAMOUZ“ 2/43 E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366 www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366 1.Popis zařízení 1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení 1.2 Popis zařízení a popis technologie a) Technické a technologické jednotky uvedené v příloze č.1 zákona o integrované...

Načteno

edesky.cz/d/8445637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum (Rokycany)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz