« Najít podobné dokumenty

Obec Bratkovice - Jednací řád Zastupitelstva obce Bratkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bratkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Jednací řád
Zastupitelstva obce Bratkovice
<br> Zastupitelstvo obce Bratkovice (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu s § 96 zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),tento Jednací řád Zastupitelstva obce Bratkovice (dále jen „jednací
řád“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> 1) Jednací řád zastupitelstva upravuje náležitosti přípravy,svolávání a průběhu zasedání
zastupitelstva,rozhodování a kontrolu plnění jeho usnesení.Dále upravuje práva a povinnosti
účastníků zasedání,vyhotovování zápisu ze zasedání a další organizační záležitosti související
s činností zastupitelstva <.>
<br> 2) Jednací řád i vlastní zasedání zastupitelstva se řídí právním řádem České republiky,zejména
zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“) <.>
<br> 3) O otázkách neupravených tímto jednacím řádem,popř.o dalších zásadách svého jednání <,>
rozhoduje zastupitelstvo hlasováním v mezích daných obecně platnými právními předpisy <.>
<br> Čl.2
Pravomoci zastupitelstva
<br> 1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle Zákona či na
základě zvláštního právního předpisu <.>
<br> 2) Mimo pravomocí vyhrazených zastupitelstvu Zákonem si zastupitelstvo může vyhradit i další
pravomoci v samostatné působnosti,nejsou-li právním předpisem vyhrazeny jinému orgánu <.>
<br> Čl.3
Svolání zasedání zastupitelstva
<br> 1) Zastupitelstvo se schází dle potřeby,nejméně však jedenkrát za 3 měsíce <.>
<br> Jednací řád Zastupitelstva obce Bratkovice 2024 Strana 1 z 11 <.>
<br>
<br> 2) Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu obce Bratkovice zpravidla v pondělí nebo ve
středu od 18 hodin.Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné a je svoláváno do prostor vhodných
pro jednání za účasti veřejnosti <.>
<br> 3) Zasedání zastupitelstva svolává starosta,v Zákonem stanovených případech místostarosta <,>
popřípadě jiný člen zastupitelstva.Pozvánka obsahuje den,hodinu,místo konání a návrh
programu jednání zastupitelstva <.>
<br> 4) Infor...

Načteno

edesky.cz/d/8445587

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bratkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz