« Najít podobné dokumenty

Obec Věteřov - Veřejná výzva na pozici účetní obce Věteřov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věteřov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška k Veřejné výzvě na pozici účetní obce Věteřov
Obecní úřad Věteřov
<br> Věteřov 207,697 01
<br> IČO: 00285463,Bankovní spojení: 0009728671/0100
<br> Tel.: 518 622 420,e-mail: obec©veterov.cz,web: www.veterov.eu,Dat.schránka: 2dcb6u7
<br> PŘIHLÁŠKA |< VEŘEJNÉ vÝzvĚ
<br> na místo: ÚČETNÍ
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> IVIísto trvalého pobytu uchazeče:
<br> (pokud je to nutné i adresa,kam se zasílá korespondence)
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> (nebo číslo dokladu o povolenik pobytu,jde-li o cizího státního občana)
<br> Telefonní spojení: Přílohy:
<br>.Strukturovaný profesní životopis
<br>.Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ( u cizích státních příslušníků též obdobný dok/ad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový dok/ad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
<br>.Originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení,diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce k přesnějšímu posouzen/' oboru dosaženého vzdělání — vysvědčení již nemusí být ověřováno)
<br> Informace o zpracování osobních údajů
<br> Poskytnuté osobní údaje bude správce (Obec Věteřov,Věteřov 207,IČ: 00285463) zpracovávat v souladu sObecným nařízením o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR") pro účely VEŘEJNÉ VÝZVY.Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu veřejné výzvy.Beru na vědomí,že po ukončeníveřejné výzvy si poskytnuté doklady osobně vyzvednu do deseti dnů po ukončení veřejné výzvy.Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány <.>
<br> V dne
<br> Podpis uchazeče:
Veřejná výzva na pozici účetní
Obecní úřad Věteřov
<br> Věteřov 207,697 01
<br> IČO: 00285463,Bankovní spojení: 0009728671/0100
<br> Tel.: 518 622 420,e-mail: obec©veterov.cz,web: www.veterov.eu,Dat.schránka: 2dcb6u7
<br> Starosta obce Věteřov v souladu s Š 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samospráv— ných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ") vyhlašuje: VEŘEJNOU vÝzvu na obsazení pozice: účetní
<br> Náplň práce:
<br> - komplexní vedení účetnictví obce
<br> - komplexní vedení rozpočtu obce
<br> - daňová agenda,vypracování a podávání daňového přiznání - účtování pokladny
<br> - fakturace
<br> - evidence majetku,závazků a pohledávek obce - příprava podkladů pro inventarizaci majetku
<br> - příprava auditu,komunikace s auditory
<br> - finanční administrace dotačních titulů
<br> — personalistika,zpracování podkladů pro mzdy — zpracování statistických výkazů
<br> - zajišťování platebního styku s bankou
<br> - skartace a archivace účetních dokladů
<br> — evidence obyvatel
<br> — správa místních poplatků
<br> - legalizace a vidimace,Czechpoint
<br> - administrace hřbitova
<br> - další administrativní práce na obecním úřadě
<br> Místo výkonu práce: Obecní úřad Věteřov Podmínky:
<br> - nástup ihned nebo dle dohody
<br> - pracovní poměr na plný úvazek
<br> - pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
<br> — 9.platová třída (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného při— znání osobního příplatku dle zákona Č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Požadavky:
<br> - minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou
<br> - dobrá znalost práce s PC
<br> — prokázání zvláštní odborné způsobilosti,podle vyhlášky č.512/2002 Sb <.>,o zvláštní odborné způsobi- losti úředníků územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 18 mě- síců od nástupu
<br> — organizační sch...

Načteno

edesky.cz/d/8445585

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Věteřov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz