« Najít podobné dokumenty

Obec Vojslavice - Centrum pro zdravotně postižené

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Centrum pro zdravotně postižené
Centrum Pro zdravotn6 Postiien6 kraie VYsoEinse o'r)'s' Vrchlick6ho 57,Jihiavao PSC 586 $ ';eVtux: 567 303 685 pracwist*:panfi-'"'' ffnrory-Zll' PSt l:3 01' trt Ton: 565324iha,'*hitt ?31-T:-Y,<.> ^,oanin e-mail :.rp.;;6;il;.<.> i t''**''oravotnepostizeni-vysocina'cz V Pelhiimovd 31.ledna 2024 VEc: Zidost o finanEni PodPoru Yirteni,s piichodem nov.ho roku nirm dovorte popi6t v6m hodn.zdravi a pracovnich i osobnich rispdcht' vnimiime,ze v dnesni usp6chan6 aot'i ero*r.nem6 *orro e^o,tt "y by mohl strivit nad ofici6lnimi dopisy tohoto typu.piesto prosime o- <.>,<.> !noraoi chvilky v;;h,l"*euo dasu na ptedteni t6to z6dosti' v.ffme,ze naie pr6ce m6 smysl 1 moc by pro n6s znamenaro,kdybyste,<.>,"rna*-iti s nasimi sluzbami' "ivti"lt pxpuar8 aopo*eit ouranrim nebo sq@ zn6mfm' Dre z6kona d,108/2006 sb.o soci6lnich sluzb6ch poskytujeme pg4lg+-$utbu odborn6ho soci'lniho poradenstvi pro osoby se zdravot.*-p,"t'tiZ""t':t'::.ry " i"Ft U-fZ*e a:ici na t^emibjval6ho okresu pelhfimov.Klienty dasto piekv ap;,Lese vEnujeme i.<.> niJr,#ll"ii"t !li,k *' Bohuzel se stalim se poji spousta zdravotnich komplikaci,n ^a*y"i"'i*',::.F O*i a'le luZer.ne pomoci a v tomto ohledu je z.sadni,aby o nasich stuzuacrr potencioiaiii t ti.nti "iiaeri.s"'rl*ii XXX XXX dopisu je i strudnX nabldka nftni poslsrrovanf"r,<,> r"z.l.^erdr <.>,;,*hi';;;;k"q ji b"d;;;;i 'pt"tutawat i Va.im obdantm' Jsme tu pro vas.pokud u*J.t mft z6jem,;illil;-vair,<,> *r]'t^iororilue"i"tt tetakfr vice nebo plijet obdanv 'ioforrnorut osobn6 na zorganizovand besed6' v roce 2023 sen6m podarilo uskute6nit 1563 kontaktfi s klienty.Nejvdt5i z[jembyl tradidnE o-poradenstvi rfkajici se pomricek,stuiby p* "r:by ;.d"slfchavd " pffi;;;^k"*ry"d;ch iomtcek a Sos tladitek' vvuzivan* byty i bezplatn6 to*ot#;;;i';'"*t'I6' ' t'e'oa'e zi'otoi situaci' Navic jsme do obci,<,> u,enuae jejich zAimupravidelnE '"'"iiiri r"a*t t"4; pi" uet""'e,''i pam.ti pro obdany' N.kde je zveiejiovali ve zpravoaajicrr " -.lur**"i.rt d;;' j" vytisgut6 poskytovali obd...

Načteno

edesky.cz/d/8415409

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz