« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - VV - JčK - Veřejné projednání zásad územního rozvoje JčK - 13. aktualizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - JčK - Veřejné projednání zásad územního rozvoje JčK - 13. aktualizace.pdf [0,20 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> D O R U Č E N Í N Á V R H U 1 3.A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E
J I H O Č E S K É H O K R A J E
<br> A
<br> O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3.A K T U A L I Z A C E
Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E Z K R Á C E N Ý M
<br> P O S T U P E M
<br>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále též
jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
zákon,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve vazbě na § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) <,>
v souladu s ustanovením § 42b odst.2 stavebního zákona oznamuje,že byl zpracován návrh 13.aktualizace
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též jen „13.aktualizace“) pro veřejné projednání <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že vzhledem k rozsahu návrhu 13.aktualizace ji není možno celou zveřejnit na
klasické úřední desce,je kompletní dokumentace v souladu s ustanovením § 172 odst.2 zákona č.500/2006
Sb <.>,správní řád,v platném znění,zveřejněna na https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-
planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/13aktualizace-zur <.>
<br> V tištěné podobě je návrh 13.aktualizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském úřadě
Jihočeského kraje,odboru regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního
plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/8392929

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz