« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Zveřejnění závěrečných účtů DSO Lipensko, Moravksá brána a Záhoří-Helfěštýn 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku PH - PH na místě, zpráva DS - Mikroregion Záhoří - Helfštýn (01.01.2023 - 31.12.2023).rtf-2.pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/22492/2023/OK/7758 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 1411/2024 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Záhoří - Helfštýn za rok 2023
<br> IČ 70010030
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.8.2023 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 16.1.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Záhoří - Helfštýn za rok 2023 dne
12.8.2023.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 16.1.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Soběchleby
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 16.1.2024 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- předsedkyně DSO
Moravská brána - nástupnická organizace
od 1.1.2024
XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
T...
Zpráva o výsledku PH - PH na místě, Mikroregion Lipensko-1.pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/22551/2023/OK/7758 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 1440/2024 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný
svazek obcí mikroregionu Lipensko za rok 2023
<br> IČ 70956464
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.8.2023 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.1.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko
za rok 2023 dne 9.8.2023.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 17.1.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Soběchleby
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 17.1.2024 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- předsedkyně DSO
Moravská brána - nástupnická organizace
od 1.1.2024
...
Zpráva o výsledku PH - DSO MB-1.pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/28924/2023/OK/7710 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 1505/2024 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
MORAVSKÁ BRÁNA za rok 2023
<br> IČ 04879864
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.8.2023 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.1.2024 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí DSO MORAVSKÁ BRÁNA za rok 2023 dne
15.8.2023.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 17.1.2024 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Soběchleby
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2023 - 31.12.2023
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 17.01.2024 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Zuzana Omelková
kontrolor:
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- předsedkyně
XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i ...
Návrh Závěrečného účtu MR Lipensko za rok 2023-1.pdf [0,34 MB]
sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> DSO mikroregionu Lipensko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 70956464
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Náměstí T.G.Masaryka 89
Lipník nad Bečvou - Město
75131
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 732699320
<br> masmb@seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 02.02.2024
8:44:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (lipensko_mr_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv - 11 300,00 11 300,00
2141 Příjem z úroků 10,00 32,00 31,67
<br> 10,00 11 332,00 11 331,67 2xxx Nedaňové příjmy
<br> 10,00 11 332,00 11 331,67 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 144 190,00 144 190,00 144 190,00
4134 Převody z rozpočtových účtů - 2 000,00 2 000,00
<br> 144 190,00 146 190,00 146 190,00 4xxx Přijaté transfery
<br> 144 200,00 157 522,00 157 521,67 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)
<br> ODPA Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění)
<br> 141 200,00 142 520,00 141 528,46 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 000,00 4 500,00 4 470,47 6310 Obecné příjmy...
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Záhoří-Helfštýn za rok 2023-1.pdf [0,34 MB]
sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 70010030
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Soběchleby č.p.141
Soběchleby
75354
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 732699320
<br> masmb@seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 02.02.2024
9:10:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (zahori-helfstyn_mr_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 24 040,00 37 540,00 36 300,00
2141 Příjem z úroků 100,00 100,00 15,45
<br> 24 140,00 37 640,00 36 315,45 2xxx Nedaňové příjmy
<br> 24 140,00 37 640,00 36 315,45 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 139 860,00 139 860,00 139 860,00
4134 Převody z rozpočtových účtů - 100,00 100,00
<br> 139 860,00 139 960,00 139 960,00 4xxx Přijaté transfery
<br> 164 000,00 177 600,00 176 275,45 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)
<br> ODPA Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění)
<br> 160 500,00 101 389,00 101 135,17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 500,00 3 500,00 2 776,20 6310 Obec...
Návrh Závěrečného účtu DSO Moravská brána za rok 2023-7.pdf [0,34 MB]
sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> DSO MORAVSKÁ BRÁNA
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 04879864
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Pavlovice u Přerova č.p.102
Pavlovice u Přerova
75111 Radslavice
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 732699320
<br> masmb@seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 02.02.2024
8:55:44
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (moravska_brana_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 540 000,00 534 000,00 487 000,00
2141 Příjem z úroků 60,00 60,00 26,29
2226 Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO - 1 100,00 1 094,52
2328 Neidentifikované příjmy - 3 960,00 -
<br> 540 060,00 539 120,00 488 120,81 2xxx Nedaňové příjmy
<br> 540 060,00 539 120,00 488 120,81 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 130 440,00 154 440,00 154 440,00
130 440,00 154 440,00 154 440,00 4xxx Přijaté transfery
<br> 670 500,00 693 560,00 642 560,81 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)
<br> ODPA Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění)
<br> 656 900,00 678 860,00 647 282,69 3639 Komunál...
MR Z-H Výkaz zisku a ztráty.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn70010030
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Soběchleby č.p.141,753 54 Soběchleby
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> XX XXX,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 2 144,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 1 653,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 32 485,37 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 15 000,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> - -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 263 442,57 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 28 912,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 4 255,00 -
<br> 1 762,00 -
<br> 93 483,28 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
MR Z-H Rozvaha.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
70010030IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn
Soběchleby č.p.141,753 54 Soběchleby
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> - -
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - 263 442,57
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - 263 442,57
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
MR Z-H Příloha-1.pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Soběchleby č.p.141,753 54 Soběchleby
DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn70010030
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka ukončuje činnost k 31.12.2023 formu fúze do DSO Moravská brána <.>
Účetrní jednotka účtuje podle zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 383/2009 Sb <.>,vyhlášky
410/2009 Sb.účetních standardů 701,702,703,704 a vnitřních směrnic <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V účetní jednotce s platností od 01.01.2010 došlo k přechodu účetnictví státu.V účetní jednotce nedošlo ke změně
předmětu podnikání <.>
Účetní jednotka účtuje podle platných předpisů <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je
účtován majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 XXX a drobný
dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok <.>
b) zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách.Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení,celní poplatky,skladovací
poplatky,případně dopravné <.>
c) stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty
budov,pozemků s jejich tržním oceněním <.>
Pohledávky
Účetní jednotka stanoví opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku § 65 vyhlášky č.410/2009
Sb <.>
d) časové rozlišení
v souladu s § 69 vyhlášky 410/2009 Sb <.>,je časové rozlišení účtováno pouze v případě,pokud náklady na získání
informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace a ta...
MR Z-H FIN 2-12-1.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 164 000,00 = 164 000,00
177 600,00 = 177 600,00
176 275,45 = 176 275,45
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 100,00 = 100,00
100,00 = 100,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
164 000,00 = 164 000,00
177 500,00 = 177 500,00
176 175,45 = 176 175,45
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
164 000,00 = 164 000,00
272 962,31 = 272 962,31
271 984,68 = 271 984,68
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
164 000,00 = 164 000,00
272 862,31 = 272 862,31
271 884,68 = 271 884,68
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
164 000,00 = 164 000,00
272 862,31 = 272 862,31
271 884,68 = 271 884,68
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 95 362,31- = 95 362,31-
95 709,23- = 95 709,23-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 95 362,31 = 95 362,31
95 709,23 = 95 709,23
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 95 362,31 = 95 362,31
95 709,23 = 95 709,23
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 95 362,31- = 95 362,31-
95 709,23- = 95 709,23-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 02.02.2024
9:11:54
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (zahori-helfstyn_mr_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
100,00 = 100,00
100,00 = 100,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 100,00 = 100,00
100,00 = 100,00
<br> r.4460sl...
MR L Výkaz zisku a ztráty-1.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO mikroregionu Lipensko70956464
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou - Město
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 34 332,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 76 953,93 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> - -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> - -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 3 969,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 19 984,50 -
<br> 39 232,15 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -...
MR L Rozvaha-1.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
70956464IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO mikroregionu Lipensko
Náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou - Město
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> - -
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br>...
MR L Příloha-1.pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou - Město
DSO mikroregionu Lipensko70956464
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka končí činnost 31.12.2023 z důvodu fúze do DSO Moravská brána <.>
Účetní jednotka účtuje podle zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 383/2009 Sb <.>,vyhlášky
410/2009 Sb <.>,účetích standardů 701,702,703 704,705,706,707,708,709,710 a vnitřních směrnic <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V účetní jednotce s platností od 01.01.2010 došlo k přechodu účetnictví státu.V účetní jednotce nedošlo ke změně
předmětu podnikání.Účetní jednotka účtuje podle platných předpisů <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je
účtován majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 XXX a drobný
dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok <.>
b) zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích senách.Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení,celní poplatky,skladovací
poplatky,přpípadně dopravné <.>
c) stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty
budov,pozemků s jejich tržním oceněním <.>
Pohledávky
Účetní jednotka stanoví opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku § 65 vyhlášky č.410/2009
Sb <.>
d) časové rozlišení
v souladu s § 69 vyhlášky 410/2009 Sb <.>,je časové rozlišení účtováno pouze v příppadě,pokud náklady na získání
informací nepřevýší přín...
MR L FIN 2-12-1.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 144 200,00 = 144 200,00
157 522,00 = 157 522,00
157 521,67 = 157 521,67
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 2 000,00 = 2 000,00
2 000,00 = 2 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
144 200,00 = 144 200,00
155 522,00 = 155 522,00
155 521,67 = 155 521,67
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
144 200,00 = 144 200,00
431 700,69 = 431 700,69
430 679,62 = 430 679,62
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
144 200,00 = 144 200,00
429 700,69 = 429 700,69
428 679,62 = 428 679,62
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
144 200,00 = 144 200,00
429 700,69 = 429 700,69
428 679,62 = 428 679,62
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 274 178,69- = 274 178,69-
273 157,95- = 273 157,95-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 274 178,69 = 274 178,69
273 157,95 = 273 157,95
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 274 178,69 = 274 178,69
273 157,95 = 273 157,95
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 274 178,69- = 274 178,69-
273 157,95- = 273 157,95-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 02.02.2024
8:46:44
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (lipensko_mr_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
2 000,00 = 2 000,00
2 000,00 = 2 000,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 2 000,00 = 2 000,00
...
DSO MB Výkaz zisku a ztráty-1.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO MORAVSKÁ BRÁNA4879864
sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: Název:
Sídlo: Pavlovice u Přerova č.p.102,751 11 Pavlovice u Přerova
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 2 467,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 139 855,69 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 378 966,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 127 786,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 2 123,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 613 370,78 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> - -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 734,00 -
<br> 58 321,64 -
<br> 316 491,00 -
<br> 96 834,00 -
<br> 1 606,...
DSO MB Rozvaha-2.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2023
4879864IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO MORAVSKÁ BRÁNA
Pavlovice u Přerova č.p.102,751 11 Pavlovice u Přerova
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 7 841 922,34 2 999 230,34
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 6 362 670,00 1 519 978,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 479 252,34 1 479 252,34
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 15 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 15 000,00 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 4 842 692,00 5 45...
DSO MB Příloha-2.pdf [0,44 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Pavlovice u Přerova č.p.102,751 11 Pavlovice u Přerova
DSO MORAVSKÁ BRÁNA4879864
<br> sestavená k 31.12.2023
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jendotka účtuje podle zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 383/2009 Sb <.>,vyhlášky
410/2009 Sb <.>,účetních standardů 701,702,703,704,705,706,707,708 <,>
709,710 a vnitřních směrnic <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Účetní jednotka účtuje podle platných předpisů <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a) dlouhodobý hmtný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidivám v pořizovací ceně jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je
účtován majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 XXX a drobný
dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kčs dobou použitelnosti delší než 1 rok <.>
b) zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách.Pořizovací cena zahrnuje pořízení,celní poplatky,skladovací poplatky <,>
případně dopravné
c) stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty
budov,pozemků s jejich tržním oceněním <.>
Pohledávky
Účetní jednotka stanoví opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku § 65 vyhlášky č.410/2009
Sb <.>
d) časové rozlišení
v souladu s § 69 vyhlášky 410/2009 Sb <.>,je časové rozlišení účtováno pouze v případě,pokud náklady na získání
informace nepřevýší přínosy z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.Účetní jednotka stanovila
tuto hranicic na 10 000,- Kč pro účetní závěrku <.>
e) Podrozvaha
Účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtevh v souladu s o...
DSO MB FIN 2-12-1.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 670 500,00 = 670 500,00
693 560,00 = 693 560,00
642 560,81 = 642 560,81
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
670 500,00 = 670 500,00
693 560,00 = 693 560,00
642 560,81 = 642 560,81
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
670 500,00 = 670 500,00
693 560,00 = 693 560,00
650 997,69 = 650 997,69
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
670 500,00 = 670 500,00
693 560,00 = 693 560,00
650 997,69 = 650 997,69
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
670 500,00 = 670 500,00
693 560,00 = 693 560,00
650 997,69 = 650 997,69
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8 436,88- = 8 436,88-
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8 436,88 = 8 436,88
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8 436,88 = 8 436,88
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8 436,88- = 8 436,88-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 22.01.2024
10:26:04
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (moravska_brana_dso),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2023
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VI...

Načteno

edesky.cz/d/8373863

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz