« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Obecně závazná vyhláška obce Těchobuz č.2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Těchobuz č.2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obec Těchobuz
Zastupitelstvo obce Těchobuz
<br> Obecně závazná vyhláška obce Těchobuz č.2/2023
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
a o zrušení obecné závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Těchobuz se na svém zasedání dne 7.prosince 2023 usnesením č.2023/06/48
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Těchobuz touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
<br> hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci4
<br> b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
<br> jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5 <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
<br> poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6 <.>
<br>
1§ 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 10e zákona o místních poplatcích
4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu
<br> podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky,zákona o azylu nebo zákona...

Načteno

edesky.cz/d/8292688

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz