« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí Cetin.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1,289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04329/23 00283/24/Výst/Švo Městec Králové,dne 17.1.2024 Vyřizuje: Ing.Křížová Tel: 325 643 403 CETIN a.s.Českomoravská č.p.2510/19 190 00 Praha 9-Libeň ROZHODNUTÍ č.11 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.10.2023 podal CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha 9 - Libeň,kterou zastupuje Palík & XXXXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Jakoubka ze Stříbra č.p.781/44,Nové Sady,779 00 Olomouc 9 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y FTTx_P_NGA_V_NIO5_Dlouhopolsko_DLNYM1_OK liniová stavba technické infrastruktury pro účel zavedení vysokorychlostní sítě internetu pomocí optického vlákna Stavba je součástí veřejné komunikační sítě síť elektronických komunikací,kde k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro přenos o elektronických komunikacích,není třeba dodávat ze strany žadatele souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou podle § 86 odst.2 písm.a) a § 184a odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),neboť v daném případě lze aplikovat část věty za středníkem tohoto ustanovení: " to neplatí,lze-li pozemek nebo stavbu vyvlast...

Načteno

edesky.cz/d/8281848

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz