« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceRozhodnutí o prodloužení platnosti veřejnou vyhláškou 4,8 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Vr.2YV,MESTSKY URAD V PECKACH odbor stavební Masarykovo nám.78,28911 Pečky tel.: 321 785 556,mail: marie.hoznauerova@peckv.cz Č.j.: lECl+O2l2O24 SZl4545l2023l Pečky,dne25.1.2024 Opnávněná úřední osoba: Marie Hozrauerová ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽBNÍ PLATNOSTI vBŘnrnÁ vyHLÁšKA Výroková část: Odbor stavební Městského Úřadu v Pečkách,jako stavební úřad pr'íslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Žákon;,ve znění poiacirr.n PředPisŮ (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužerrí platnosti územrrího rózhodrrutí,kterou dne 9.1 1.2023 podal ČBz nistrinuce,a.s <.>,IČo 24729035,Teplická 874,405 02 Děčín,kterého zastupuje AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45t4gg09,Bobnická2020,288 01 Nymburk (dále jen "žadatel"),podle 5S 93 odst.3 stavebního zákona prodIužuje do 3I.12.2028 platnost územního rozhodnutí spis.zn.l4O87 /202Ol ze dne 8.12,20Zl na stavbu REGULA,Pečky zdvojení na KOBRO-BROKO IE-12-6009181 Radim č.p.265 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.450121,49811,49812,49813,498115,5I4l4,529/5,52gl18,5Z9l19,529121,536,544,549,552,55511,55512,641lt,64318 v katastrálním území Dobřichov,parc.č.98/l,98/1 0,98/ l 8,98143,98144,98/5I,18313,18314,1 83/1 0,183/12,l83l13,1831 14,1 83/1 5,183116,183l17,183/18,183119,183120,183121,183122,183123,183124,183125,t83l26,183/27,183128,183lz9,183/30,183/31,183132,183133,183134,183135,183136,183137,183/38,183139,195l13,195114,195/15,l95l16,l95l1'7,l95l18,195126,388ll29,3881172,388ll73,388/177,440lz,44Ol3,44Ol4,44015,440/6,44ol7,442,443,45Il20,451l2l,45Il22,453/5,455,457,45913,45914,45915,47911,481ll,48911,5l1,519,5Z8l1,52814,53313,536,53] v katastrálnímúzemí Radim u Kolína,parc.č.45,46,47,48l1,50l1,52l1,122,123,124,12518,1z5l12,12611,12612,121,133,134,13512,135/3,136,13],138,139,141,22211,224lI,225 v katastrálním území,parc,č.18611,187,190,193,194,l95/7,200,201126,20ll21,20211,20311,208/1,21611,2l1,218lI,22011,223lI,22511,23Ol1,23lll,248/1,24816,25Ol2,252/2,z5zl3,252110,25313...

Načteno

edesky.cz/d/8281652

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz