« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Aukční vyhláška č. CSS/EAS/001/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. CSS/EAS/001/2024
Stránka 1 z 6
<br>
<br>
147/CSS/2024-CSS
Čj.: UZSVM/CSS/198/2024-CSS
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> č.C S S / E A S / 0 0 1 / 2 0 2 4
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 20.02.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 21.02.2024 v 10:00 hod <.>
<br>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je samostatné oddělení Strakonice <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: gabriela.skopkova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách
je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 117.500 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-3222231/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 19.02.2024.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po
přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce ne...

Načteno

edesky.cz/d/8259650

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz