« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou) - Usnesení č. 10/2022-26 ze zasedání ZO ze dne 02.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 10/2022-26 ze zasedání ZO ze dne 02.10.2023
O B E C N o v é D v o r y
Nové Dvory 70,PSČ 592 12 Nížkov,tel: 724 300 464,IČ 00842231,DIC CZ00842231
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>,č.účtu: 1625282399/0800,DS: ssebtgn
<br> XXX i l : obec@novedvo ry.eu Web: www.novedvo ry.eu
<br>
<br>
<br> Usnesení č.10/2022-26 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
<br> konaného v pondělí dne 2.října 2023 v 18:00 hod.v kanceláři OÚ <.>
<br> 1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1.1.zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce <,>
<br>
2.Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 2.1.program jednání zastupitelstva <,>
2.2.zapisovatelem zápisu: XXXXXX XXXX <,>
X.X.ověřovatele zápisu a usnesení: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXX <,>
X.X.návrhovou komisi ve složení: XXXX XXXXXX,XXXXX XXX <,>
X.X.dodatek č.X ke smlouvě pachtovní mezi LDO a podílnickými obcemi <,>
2.6.dodatek č.2 smlouvy o dílo na provedení stavby ZTV Nové Dvory <,>
2.7.smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky u 6-ti stavebních parcel na p.č <.>
<br> 2017/2,2017/4,2017/5,2017/6,2017/7,2017/8 a 2017/1 <,>
<br> 2.8.pokácení tújí u kapličky v obci na pozemku p.č.157/1 <,>
2.9.pokácení břízy u vodojemu na pozemku p.č.2072 <,>
2.10.odměnu místostarostovi obce ve výši Kč 13 000,-- s účinností od 1.11.2023 <,>
2.11.osazení značek P4 „Dej přednost v jízdě“ k výjezdům na hlavní silnici z místních
<br> komunikací <,>
<br> 2.12.usnesení č.10/2022-26 ze zasedání ZO <.>
<br>
3.Zastupitelstvo obce pověřuje
<br> 3.1 <.>
<br>
<br>
<br> V Nových Dvorech dne 2.10.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………….<.> ………………………………………
<br> XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX
<br> starosta obce místostarosta obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 4.10.2023
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/8230709

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz