« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany na rok 2024
PROGRAM
pro poskytování dotací
<br> na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany
na rok 2024
<br> Článek 1
Právní rámec
<br> Program pro poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany,dále jen
„Program“,je vydán v souladu s platnými právními předpisy,především zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění zákona č.24/2015 Sb <.>,zákonem
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zákonem
č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole <.>
Dotace podle tohoto Programu se nevztahují na případy,kdy je účel stanovený zvláštním právním
předpisem <.>
<br> Článek 2
Účel Programu
<br> Dotace v rámci Programu mohou být poskytovány právnickým nebo fyzickým osobám,které
působí zejména v oblasti sportu a sportovních aktivit,zvláště pak se věnují dětem a mládeži <.>
<br> Článek 3
Zdroje
<br> Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města ve smyslu § 9 odst.1 písm.h)
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpis dotací se
předkládá v rámci projednávání rozpočtu na příslušný kalendářní rok <.>
<br> Článek 4
Okruh žadatelů
<br> Žadateli o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace i jiné právnické a fyzické osoby,které
nejsou zřízené za účelem dosahování zisku,které mají sídlo ve městě Volyně a jeho částech
a zabezpečují pro občany města některou z těchto aktivit:
<br> a) sportovní činnost
<br> b) práce s dětmi a mládeží v oblasti sportu
<br> Článek 5
Lhůty a formy pro podání žádosti
<br> Lhůty a forma pro podání žádosti budou zveřejněny v konkrétní výzvě uveřejněné na úřední desce
města s uvedením lhůty pro podání,rozhodnutí a formy podání žádosti <.>
<br>
<br> Článek 6
Náležitosti žádosti
<br> Žádosti musí obsahovat:
a) jméno a příjmení,datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci,je-li žadatel fyzickou
osobou,a je-li tato fyzická osoba podnikatelem,také identifikační číslo osoby,bylo-li přiděleno <,>
nebo,je-li žadatel právnick...

Načteno

edesky.cz/d/8197777


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz