« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2023.pdf [0,21 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D B A Č A L K Y
<br> Bačalky 101,507 23 p.Libáň
<br>
<br> V ý r o č n í z p r á v a
<br> o činnosti v oblasti poskytování informací
<br> podle § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu
<br> k informacím,v platném znění (dále jen zákona)za rok 2023
<br>
<br> a) Počet podaných žádostí o informace: 0
<br> Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:0
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
<br> rozhodnutí: 0
<br> d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
<br> e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0
<br> f) Další informace,které se vztahují k uplatňování tohoto zákona:
<br> V souladu s § 5 odst.3 zákona č.106/1999 Sb <.>,v platném znění,jsou
<br> informace poskytované na žádost zveřejňovány na www.bacalky.cz <.>
<br> Povinné informace dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění
<br> a stanoví-li tak další zákony jsou zveřejněny na úřední desce Obecního
<br> úřadu Bačalky a na elektronické úřední desce na internetové adrese:
<br> www.bacalky.cz.Adresa elektronické podatelny: urad@bacalky.cz <.>
<br> V průběhu roku 2023 pracovníci obecního úřadu a zastupitelé obce poskytli
<br> značné množství ústních,emailových,telefonických informací,pořízení
<br> kopií obecně závazných vyhlášek obce,usnesení zastupitelstva obce <,>
<br> kopírování listin a dalších informací osobám,které se na ně obrátily <.>
<br> Ústní podání se neevidovala a nepořizoval se záznam.Tyto žádosti vyřídil
<br> vždy pracovník obecního úřadu nebo zastupitel,který byl k danému podání
<br> kompetentní <.>
<br> Ústní dotazy a dotazy,kde se odesílatel neodkazuje na zákon č.106/1999
<br> Sb <.>,nebo nebyly podány v souladu s tímto zákonem,nejsou považovány za
<br> žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a nejsou zvlášť
<br> evidovány jako žádosti o poskytnutí informace podle tohoto zákona <.>
<br> Další aktuální informace občané pravidelně získávají z úřední ...

Načteno

edesky.cz/d/8197218

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz