« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - OOP - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP č_2_2023_OZZL – tabulka.pdf [0,06 MB]
Příloha č.1 opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL,sp.zn.OZZL 106827/2023/pelh SS
Vzor záznamů o odlovu a usmrcení kormorána velkého
<br>
<br>
<br>
<br>
- pro každého uloveného jedince vyplňte samostatný řádek
<br> Č.Datum odlovu Čas odlovu Místo odlovu
(název obce či k.ú.a název lokality <,>
<br> rybníka)
<br> Název honitby Uživatel honitby Číslo kroužku
OOP č_2_2023_OZZL – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.pdf [0,19 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.2/2023/OZZL
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst.5 písm.f) zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),v souladu
s ustanovením § 5b odst.4 ZOPK a § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
stanovuje
<br>
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů <.>
<br>
Předmět úpravy
<br> Článek 1
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č.2/2023/OZZL vydaným pod sp.zn.OZZL
106827/2023/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje odchylný
postup podle ustanovení § 5b odst.1 ZOPK osobám oprávněným k rybníkářství a osobám vykonávajícím
rybářské právo podle zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů,při prevenci závažných
škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů ze zákazu úmyslně
usmrcovat jedince kormorána velkého (prostřednictvím osob oprávněných podle zákona č.449/2001 Sb.<,>
o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů) stanoveného v ust.§ 5a odst.1 písm.a) ZOPK a ze zákazu
držet usmrcené jedince kormorána velkého podle ust.§ 5a odst.1 písm.e) ZOPK,za podmínek
dále uvedených <.>
<br>
Vymezení časových a místních okolností
Článek 2
<br>
Odchylný postup lze uplatňovat v období od 1.srpna stávajícího roku do 31.března následujícího
kalendářního roku ve správním obvodu orgánu ochrany přírody - Krajského úřadu Jihočeský kraj
(tj.územ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz