« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. za rok 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2023
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kte-
rého musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem 
stanovené údaje, předkládá město Volyně tuto „Výroční zprávu za rok 2023“ <.>
<br>
a
počet písemně podaných žádostí o informace 15
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c
<br> opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci pře-
zkoumání   zákonnosti   rozhodnutí   o   odmítnutí   žádosti   o  po-
skytnutí informace 
<br> žádná přezkoumání
<br> přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními 
řízeními   o   právech   a   povinnostech   podle   tohoto   zákona 
včetně   nákladů  na   své   vlastní   zaměstnance  a   náklady  na 
právní zastoupení
<br> žádné výdaje
<br> d výčet   poskytnutých   výhradních   licencí   a   odůvodnění   ne-zbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
<br> e počet stížností  podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
<br> f další informace vztahující se k uplatňování zákona nejsou
<br> Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 
úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. 
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která 
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informa-
cí. 
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč 
<br> Pokud  jsou podané ústní  nebo  telefonické žádosti  o poskytnutí   informace vyřízeny bezprostředně 
s žad...

Načteno

edesky.cz/d/8173319

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz