« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Veřejná vyhláška a opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vlk_-_opatreni_obecne_povahy_-_verejna_vyhlaska (1).pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 sykora@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br>
<br> Praha: 18.12.2023
<br> Číslo jednací: 153659/2023/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_147417/2023/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5 (dále jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody
<br> věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a ust.§ 67 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle
<br> ust.§ 75 odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o
<br> ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),dle ust <.>
<br> § 56 odst.4 zákona,v souladu s ust.§ 25 a ust.§ 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje podle ust.§ 56 odst.1 a odst <.>
<br> 2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů,v zájmu
<br> prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v
<br> zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimka ze základních
<br> podmínek ochrany dle ust.§ 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka
<br> obecného (Canis lupus) zařazeného dle ust.§ 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva
<br> životního prostředí č.395/1992 Sb <.>,a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky
<br> ohrožený,konkrétně výjimka ze zákazu rušit,chytat nebo usmrcovat jedince vlka
<br> obecného,kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro
<br> řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného
<br> deklarací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č.j <.>
<br> MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen
<br> 2023,částka 7,d...
OOP-problem_vlk-MZP_-_navrh_upraveny_KUSK.pdf
1
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č./2023
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán ochrany přírody (dále též jen „OOP“)
<br> podle ustanovení § 77a odst.4 písm.i) a k) a ustanovení § 77a odst.5 písm.d) a o) zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> I <.>
<br> povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona v zájmu ochrany
<br> volně žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a
<br> ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku
<br> ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka
<br> obecného (Canis lupus) zařazeného dle § 14 odst.2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí
<br> č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený,konkrétně výjimku
<br> ze zákazu rušit,chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného,kteří budou vyhodnoceni
<br> podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických
<br> jedinců vlka obecného (schváleného deklarací Ministerstva životního prostředí a Ministerstva
<br> zemědělství č.j.MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen
<br> 2023,částka 7,dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně II.závažnosti
<br> situace výše ve smyslu tabulky č.1 Pohotovostního plánu),a dále výjimku ze zákazů držet
<br> nebo dopravovat jedince odchycené nebo usmrcené na základě této výjimky <.>
<br> Podmínky uplatňování výjimky
<br> Postup dle Pohotovostního plánu lze uplatnit v případě problematických jedinců vlka obecného
<br> pouze za těchto podmínek:
<br> 1) vyhodnocení příčin a okolnosti chování daného jedince či jedinců provedené
<br> Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále j...

Načteno

edesky.cz/d/8150983

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz