« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP, Proškovo nám.+1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0196999_23_11_Pril.vykres_Proskovo_nam_1_MIII.pdf
Háde
cká
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> 22
<br> 23 25
27
<br> 29
31
<br> 33
<br> 1
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 17
18
<br> 19
<br> 20
<br> 2
1
<br> 2
2
<br> 2
2
a
<br> 2
3
<br> 2
4
<br> 2
6
<br> 2
7
<br> 2
8
<br> 3
0
<br> 11
4
<br> 11
6
<br> 3
<br> HØIŠTÌ
<br> K
A
P
L
E
<br> MATEØSKÁ ŠKOLA
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRISS
el
sk
<br> á
<br> P
ro
š
k
o
v
o
<br> n
á
m
<.>
<br> Slamìníkova
<br> P
r
o
š
k
o
v
o
<br> n
á
<br> m
<.>
<br> Proškovo nám <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> PROŠKOVO NÁMĚSTÍ - MK
<br> 0196999_2023_Brno - Maloměřice a Obřany_Proškovo nám._parkování
<br> výslovně uvedeno jinak <.>
DZ musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a 133,pokud není ve výkrese
<br> s výhybnami,které jsou vyznačeny v místech s velkou koncentrací vjezdů <.>
Hádecká je navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace
sníženým rozhledovým poměrům v křižovatce s ulicí Hádecká.Ulice
Komunikace na Proškově náměstí jsou navrženy jako jednosměrné,kvůli
<br> Hádecká,kde je obytná zóna <.>
a realizace legalizace parkování na Proškově náměstí a v přilehlé ulici
po podnětu ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany,za účelem prověření
Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB OD <,>
Pozn.:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.2
<br> 1:500
<br>
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0507-2016
PROŠKOVO NÁMĚSTÍ - M...
0196999_23_11_OOP_Proskovo_nam_1_MIII.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0196999/2023/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0012390/2024/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace III.tříd,ul <.>
<br> Proškovo nám.a Hádecká,Brno–Maloměřice a Obřany
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.tříd ul.Proškovo nám.a Hádecká,Brno-
<br> Maloměřice a Obřany formou výkresu číslo 01.2,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“ <,>
<br> název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PROŠKOVO NÁMĚSTÍ – MK“,datum: „ŘÍJEN 2023“,měřítko:
<br> „1:500“,č.zakázky: „0507-2016“ zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,útvar
<br> dopravního inženýrství,IČO: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s dotčeným
<br> orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem
<br> Renčova 38,621 00 Brno,s vydáním jeho vyjádření a dále podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a
<br> odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních ...

Načteno

edesky.cz/d/8150134

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz