« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Jezerní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0010627_-_zarizeni_stavby_pripojka_IS.pdf
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Jezerní 140/3
Novostavba RD
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.230669
18.12.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> Zábor vozovky: 42m2
Zábor chodníku: 17m2
<br> c.p.41 c.p.42
<br> c.o.8 c.o.6
<br> d
l <.>
<br> l <.>
<br> b.dl <.>
b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> a
s
f <.>
<br> 10
<br> 18 16
<br> STAVBA
140/3
<br> Z4
d
<br> 1 <,>
5
<br> 4 <,>
5
<br> B3
0
<br> Z2IS
11
<br> b
(s
<br> ym
bo
<br> l p
ěš
<br> í)B30
<br> Z2 IS11b
(sym
<br> bol pěší)
<br> Stavební
oplocení
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> Jezerní
<br> ETAPA I: Zařízení stavby
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
c
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
zábor - zeleň :
<br> Legenda ploch:
<br> c.p.41 c.p.42
<br> c.o.8 c.o.6
<br> d
l <.>
<br> l <.>
<br> b.dl <.>
b.dl <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> b
<.> d
l <.>
<br> a
s
f <.>
<br> 10
<br> 18 16
<br> STAVBA
140/3
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S
7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> Jezerní
<br> ETAPA II: Přípojky IS - překop po polovině
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
a
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:/
<br> E8
c
<br> Z4d
...
0010627_Jezerni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0008331/2024/2 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0010627/2024/TOMS TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-2208-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 04.01.2024,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Jezerní ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu umístění zařízení stavby a realizace přípojky inženýrských sítí v souvislosti s výstavbou
<br> rodinného domu na pozemku p.č.140/3 (vedle o objektu Jezerní 158/10) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období od 21.01.2024 do 30.06.2024.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o po...

Načteno

edesky.cz/d/8142993

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz