« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument5_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument5_2024.pdf
- Statutární město Ostrava
<br> ““V—městský obvod Polanka nad Odrou $ rn EÚ UVĚŽ
<br> Evid.č.80158712023IM|Ř
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Smluvní strany
<br> Statutární město Ostrava
<br> se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
<br> ICO: 00845451
<br> DIČ: C200845451
<br> městský obvod Polanka nad Odrou
<br> se sídlem: 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
<br> zastoupený: starostou městského obvodu p.Pavlem Bochniou
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 164932737910800
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou 2.5 <.>
<br> se sídlem: Heleny Salichovév1046/32,725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou
<br> zastoupený: Bc.Radovanem Rehulkou,datum nar.10.02.1982,předseda : 488 04 053
<br> bankovní spojení: Ceskoslovenska obchodní banka,a.s <.>
<br> č.ú.: 16738810300
<br> (dále Jíen příjemce)
<br> uzavírají smlouvu o poskytnutí finanční dotace
<br> čl.|.Uvodní ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašuji,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazuji,že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení,nejpozději do osmi dnů druhé smluvní straně <.>
<br> čl.II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci.Dotace podle této smlouvy je veřejná finanční podpora poskytnuta zrozpočtu poskytovatele <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.128I2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a zákonem c.250I2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.3.Dotace je ve smyslu zákona č.32012001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě aozměně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou,se všem...

Načteno

edesky.cz/d/8116259

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz