« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- vlk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- vlk
QQ
<br> Aggmmocnnmv mmoov A KRAJINY časně REPUBLIKY
<br> Kaplanova 1931/1
<br> 148 00 Praha 11 — Chodov T: 951 421 242 dle rozdělovníku F: 951 421 241
<br> ID DS: dkkdkdj aogkcr©nature.cz
<br> www.nature.cz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0103/US/2023-7 VYŘIZUJE: Mgr.Tomášková PRAHA 29.12.2023
<br> VEREJ NA WHLASKA Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.5 75 odst.1 písm.e) a ust.5 78 odst.1 a odst.3 písm.-f),písm.h) a pism.k) ve spojení s ust.& 43 odst.2 a ust.š 56 odst.4 a ust.š 44b zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen “zákon“),z v e řej ň uj e v souladu s š 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) a podle 5 172 odst.1 správního řádu toto
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.8/2023
<br> jímž povoluje podle ustanovení 5 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona z důvodu převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody a dále v zájmu ochrany volně žijících živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku ze základních podmínek ochrany dle 5 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného druhu vlka obecného (Canis lupus) zařazeného dle 5 14 odst.2 vyhlášky č.395/1992 Sb.a přílohy č.||| této vyhlášky do kategorie kriticky ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje tohoto zvláště chráněného druhu živočicha,zejména chytat,rušit,zraňovat nebo usmrcovat jedince vlka obecného,kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j.MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen 2023,částka 7,ke stažení na odkazu: https: //www.mzp.cucz/vestnik_mzp_2023,dále jen „Pohotovostní plán“) jako problematičtí (tedy od stupně ll.závažnosti situace výše ve smyslu tabu...

Načteno

edesky.cz/d/8115119


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz