« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument1_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument1_2024.pdf
*-_
<br> -'.:? Statutární město Ostrava
<br> ' či;_\rr_iěst$l___<ý obvod Polanka nad Odrou Smlouva f*** Evid.&.SD1590/2023/MIŘ
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> Smluvní strany
<br> Statutární město Ostrava
<br> se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava-Moravská Ostrava ICO: 00845451
<br> DIČ: C200845451
<br> městský obvod Polanka nad Odrou
<br> se sídlem: 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupeny: starostou městského obvodu p.Pavlem Bochniou
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 1649327379/0800
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Retrostar z.5 <.>
<br> se sídlem: Janovská 333/7,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou zastoupený: Jiřím Adamcem,datum nar.01.09.1963,předsedou zapsaného spolku EC: 227 10 027
<br> bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s <.>
<br> č.ú.: 25532398710300
<br> (dále jen příjemce)
<br> čl.!.Uvodní ustanovení
<br> Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy.Smluvní strany se zavazuji,že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně <.>
<br> čl.II.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově vymezené dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci.-
<br> 2.Součástí poskytnuté dotace je možnost bezplatné inzerce programu kina Retrostarv Polanském zpravodaji pro rok 2024 <.>
<br> ČI.|||.Účel dotace
<br> Dotace je příjemci poskytnuta pouze k následujícímu účelu:
<br> — na nájemné,provoz kina,propagaci a technické dovybavení kina (budova č.p.333,ul.Janovská,725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou) <,>
<br> - zajištění činnosti Dechové hudby v Poiance nad Odrou <.>
<br> 1/5
<br> Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Polanka nad Odrou Sm Iůuva Evid.č.SO1590/2023/MIŘ
<br> čl.lV.Výše dotace Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 105 000 Kč (slovy: sto pět tisíc korun českých)....

Načteno

edesky.cz/d/8106904


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz