« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - ROZPOČET 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOCET_FONDU.pdf
FOND REZERV A ROZVOJE MO4
v tis.Kč
<br> 2024 2025 2026 2027
<br> rozpočet výhled výhled výhled
<br> ÚHRN ZDROJŮ 66 686 31 744 31 744 31 744
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.66 686 31 744 31 744 31 744
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 0 0 0
<br> TVORBA FONDU v daném roce 0 0 0 0
<br> ÚHRN POTŘEB 36 052 1 110 1 110 1 110
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 34 942 0 0 210
<br> odbor SSI - stavební investice 21 262
<br> odbor SSI - kapitálové transfery 50
<br> odbor SSI - nákup DHM 300
<br> odbor SSI - běžné výdaje studie 650
<br> odbor ŽPD - nákup DHM 360
<br> odbor ŽPD - běžné výdaje zeleň 500
<br> odbor SSI - správa budov MŠ: běžné výdaje 320
<br> odbor FIN - rezerva participativního rozpočtu 1 500
<br> převod MMP - Nová budova úřadu MO Plzeň 4 10 000
<br> odbor SSI - stavební investice (úhrada pozastávek) 210
<br> BLOKACE 1 110 1 110 1 110 900
<br> rezerva na havárie (dle statutu) 100 100 100 100
<br> pozastávky stavebních investic - odbor SSI 1 010 1 010 1 010 800
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 30 634 30 634 30 634 30 634
<br> FOND SOCIÁLNÍ MO4
v tis.Kč
<br> 2024 2025 2026 2027
<br> rozpočet výhled výhled výhled
<br> ÚHRN ZDROJŮ 4 200 3 800 3 550 3 700
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.= očekávaný zůstatek * 1 000 450 50 0
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 0
<br> TVORBA FONDU v daném roce 3 200 3 350 3 500 3 700
<br> Jednotný příděl 3 200 3 350 3 500 3 700
<br> ÚHRN POTŘEB 3 750 3 750 3 550 3 700
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 3 750 3 750 3 550 3 700
<br> běžné výdaje (položky 51**) 2 497 2 515 2 400 2 550
<br> transfery obyvatelstvu (položky 54**) 1 253 1 235 1 150 1 150
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 450 50 0 0
ROZPOCET_2024.pdf
BILANCE ROZPOČET 2024
VÝHLED
<br> 2025
<br> VÝHLED
<br> 2026
<br> VÝHLED
<br> 2027
<br> PŘÍJMY 11 336 10 456 10 456 10 496
daňové 2 313 2 313 2 313 2 313
<br> nedaňové 9 023 8 143 8 143 8 183
<br> kapitálové 0 0 0 0
<br> TRANSFERY 0 0 0 0
<br> VÝDAJE 166 674 147 997 151 207 151 407
<br> provozní 136 382 134 566 133 080 137 734
<br> kapitálové 30 292 13 431 18 127 13 673
<br> SALDO ROZPOČTU -155 338 -137 541 -140 751 -140 911
<br> rozdíl mezi saldem rozpočtu a financování musí být roven 0 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ 155 338 137 541 140 751 140 911
<br> sdílené příjmy 137 346 139 641 140 701 140 701
<br> účelové převody -17 500 -2 500 0 0
<br> finanční vypořádání 0 0 0 0
<br> převody daného roku -17 500 -2 500 0 0
<br> vlastní fondy 35 492 400 50 210
<br> Fond rezerv a rozvoje MO P4 34 942 0 0 210
<br> Sociální fond MO P4 550 400 50 0
<br> Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2024 <,>
<br> střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027
<br>
<br> PŘÍJMY
ROZPOČET
<br> 2024
<br> VÝHLED
<br> 2025
<br> VÝHLED
<br> 2026
<br> VÝHLED
<br> 2027
v tis.Kč
<br> Provozní příjmy vlastní daňové 2 313 2 313 2 313 2 313 P1
<br> správní poplatky (rozpočtová položka 1361) 696 696 696 696 P2
odbor finanční (FM - 14.1620) 11 11 11 11 P2a
<br> odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730) 400 400 400 400 P2b
<br> odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750) 75 75 75 75 P2c
<br> odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830) 70 70 70 70 P2d
<br> odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300) 140 140 140 140 P2e
<br> místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*) 1 570 1 570 1 570 1 570 P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*) 47 47 47 47 P4
<br> Provozní příjmy vlastní nedaňové 9 023 8 143 8 143 8 183 P5
<br> příjmy z pronájmu majetku (rozpočtové položky 213*) 6 083 6 103 6 103 6 103 P6
<br> odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace...
UD-SCHVALENY_ROZPOCET_A_SDV.docx
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4 NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2025 - 2027
<br> Rozpočet městského obvodu je finančním plánem,jímž se řídí financování činností města.Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním <.>
Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování orgánů městského obvodu o svých budoucích aktivitách.Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován na tři roky následující po roce,na který je sestavován rozpočet <.>
Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 a střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením ZMO Plzeň 4 č.0047/23 ze dne 7.12.2023 <.>
Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě
Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Úřední elektronická deska:
http://urednideska.plzen.eu/umo4/vlastni
Webové stránky obvodu:
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/rozpocet-obvodu-2024.aspx
ÚMO Plzeň 4,Mohylová 55,úsek rozpočtu <,>
informace:
INFORMACE (v úředních hodinách budovy)

Načteno

edesky.cz/d/8097849

Meta

Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz