« Najít podobné dokumenty

Obec Hradiště (Benešov) - Závěrečný účet obce Hradiště 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradiště (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. Zpráva 2021.pdf
Zborovská 1 1
1502l Praha 5
<br> čj <.>,00197II2022/KUSK
SpZn: 52_076888/202 1/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HRADIŠrĚ
Ič: 00508535
Za rok202l
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 202I bylo zahájeno dne 28.07.202I
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<.> 18.5.2022
<.> 15,09.202l
<br> na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celkťr a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255l20I2 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hradiště
Hradiště 6
258 01 Vlašim
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený Ťizenim přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXX XXXXXXX
Bc.Marie Milanovičov á (IX,X,2022)
Bc.XXXXXXXX XXXXXX
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Zástupci obce:
<br>
<br> Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst.I zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
č.25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
dne XX,X.XXXX pod čj.095448l2l2r,KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.ě.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,irdaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona ě.25012000 Sb <.>,ve zněni pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a r,}dajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základé smlouvy
<br> mezi clvěma nebo více územními celky,anebo na základé smlouvy sjinými
práv...
4. PŘILOHA.pdf
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2022 1:23:25
<br> Název účetní jednotky: Obec Hradiště
<br> Sídlo: Hradiště 6
<br> 258 01 Vlašim
<br> Územně samosprávní celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: správní činnost
<br> IČO : 00508535
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
<br> ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka reaguje na 15.novelu roupočtové skladby č.463/2016 ze dne 21.prosince 2016 s účinností
<br> 1.1.2017 <.>
<br> Neinvestiční transfer BENENBUS účtuje od 1.1.2017 2229/5329
<br> Daň z hazardních her účtuje na novou položku 1381,která nahrazuje od 1.1.2017 položky 1351,1355
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Postupováno dle Vyhlášky 410/2009 Sb v platném znění <,>
<br> Zásoby - v roce 2020 nejsou zásoby
<br> DDHM - pořizovací cena od 3 - 80 tis.Kč
<br> DDHNM - pořizovací cena od 7 - 60 tis.Kč
<br> Hmotný a nehnotný majetek vytvořený vlastní činností v roce 2020 nebyl vytvořen majetek vlatní činností
<br> Změny ve způsobu oceňování nenastaly
<br> Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS
<br> 708.Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování.Účetní jednotka vytváří opravné položky k
<br> pohledávkám,a to podle zákona o rezervách
<br> Peněžní fondy účetní jednotka nemá v roce 2021 zřízeny
<br> Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji - v roce 2021 nebylo
<br> Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.006 Strana 1 Tisk: 22.05.2022 19:29:56
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 13.02.2022 1:23:25
<br> Název účetní jednotky: Obec Hradiště
<br> Sídlo: Hradiště 6
<br> 258 01 Vl...
3. VZZ.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2022 1:22:56
Název účetní jednotky: Obec Hradiště
Sídlo: Hradiště 6
258 01 Vlašim
Právní forma: Územně samosprávní celek
Předmět činnosti: správní činnost
IČO: 00508535
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 848 981,80 633 387,41
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 815 260,80 620 385,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 80 556,41 39 576,57
2.Spotřeba energie 502 50 874,50 19 327,69
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 69 471,00 44 534,03
9.Cestovné 512 127,00 129,00
10.Náklady na reprezentaci 513 7 898,80 4 167,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 182 991,45 86 356,40
13.Mzdové náklady 521 271 536,00 290 059,00
14.Zákonné sociál...
2. ROZ.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2022 1:22:56
Název účetní jednotky: Obec Hradiště
Sídlo: Hradiště 6
258 01 Vlašim
Právní forma: Územně samosprávní celek
Předmět činnosti: správní činnost
IČO: 00508535
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 13 035 568,08 2 706 066,00 10 329 502,08 10 196 792,57
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 8 354 253,13 2 706 066,00 5 648 187,13 5 622 160,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 137 850,00 95 000,00 42 850,00 45 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 75 000,00 35 000,00 40 000,00 42 500,00
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 62 850,00 60 000,00 2 850,00 2 850,00
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotn...
1. FIN.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hradiště
Hradiště 6
258 01 Vlašim
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 113 460,00 113 460,00 90 263,87 79,6 79,6
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX,XX X XXX,00 5 908,14 590,8 98,5
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.10 000,00 15 000,00 15 291,85 152,9 101,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 110 000,00 129 000,00 129 174,04 117,4 100,1
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 215 000,00 287 000,00 287 546,97 133,7 100,2
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 500,00 500,00 46,80 9,4 9,4
0000 1341 Poplatek ze psů 410,00 510,00 490,00 119,5 96,1
0000 1361 Správní poplatky 100,00 100,00 100,0
0000 1381 hazardní hry 2 500,00 4 500,00 4 249,00 170,0 94,4
0000 1382 Převod z loterií 0,10
0000 1511 Daň z nemovitostí 97 130,00 97 130,00 86 127,68 88,7 88,7
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 107 260,00 25 555,11 23,8
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70 800,00 70 800,00 70 800,00 100,0 100,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 119 670,00 119 669,00 100,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb ...
0ZÚ obce Hradiště 2021.pdf
Závěrečný účet obce Hradiště <,>
<br> okres Benešov
<br> za rok 2021
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění
<br> pozdějších změn a doplňků)
<br>
<br> Název účetní jednotky: Obec Hradiště
<br> Sídlo účetní jednotky: Hradiště 6,258 01 Vlašim
Identifikační číslo: 00508535
<br> Právní forma účetní jednotky: Obec
<br> Předmět podnikání nebo jiné činnosti,případně účel,pro který byla
<br> zřízena: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> e-mail obce: obec.hradiste@tiscali.cz
<br> e-mail starosta obce: braba1938@seznam.cz
<br> webové stránky: www.ouhradiste.cz
<br> datová schránka: wjdasjx
<br> telefonní spojení- starosta obce: 732 460 458
<br> místostarostka obce: 731 214 916
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> I.Organizační struktura
<br> II.Rozpočtové hospodaření
<br> III.Hospodaření s majetkem
<br> IV.Výsledek hospodaření
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
<br> rozpočtům veřejné úrovně,poskytnuté a přijaté transfery
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za
<br> rok 2021
<br> VII.Vedení účetnictví
<br> VIII.Zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Hradiště za rok
<br> 2021
<br> IX.Projednání závěrečného účtu obce Hradiště za rok 2021
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2021
<br> 3.Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2021
<br> 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok
<br> 2021
<br> 5.SUZ za rok 2020
<br>
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu obce Hradiště
<br>
<br> 2
<br>
<br> I.Organizační struktura:
<br>
Období 01.01.– 31.12.2021
<br> Zastupitelstvo obce
<br> Počet členů zastupitelstva obce: 7 <.>
<br> Složení zastupitelstva obce:
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,Jitka
<br> Brožíková,XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXXX,neuvolněný pro funkci
<br> Místostarostka: XXXXX XXXXXXXXX,neuvolněná pro funkci
<br> Kontrolní výbor:X.X.-31.12.2021 předseda – XXXXX XXXXXX
<br> členov...

Načteno

edesky.cz/d/8089619

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hradiště (Benešov)
20. 06. 2024
20. 06. 2024
20. 06. 2024
18. 06. 2024
17. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hradiště (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz