« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z VIII. zasedání ZO 20. 12. 2023.pdf [0,37 MB]
1
<br> Usnesení z VIII.zasedání
<br> Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 20.12.2023
<br>
Č.j.: ZO-1/VIII/2023
<br> ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
<br> - předseda: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> - členové: XXXXX XXXX,Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: ZO-X/VIII/XXXX
<br> ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br> Č.j.: ZO-X/VIII/XXXX
<br> ZO schvaluje program zasedání <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-4/VIII/2023
<br> ZO bere na vědomí zprávu místostarosty o činnosti obce za uplynulé období <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-5/VIII/2023
<br> ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-6/VIII/2023
<br> ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2024 <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-7/VIII/2023
<br> ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-8/VIII/2023
<br> ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2024 <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-9/VIII/2023
<br> ZO schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2024 (příloha č.1) <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-10/VIII/2023
<br> ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2023 o místních poplatcích <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-11/VIII/2023
<br> ZO schvaluje plán investic a oprav na rok 2024 (příloha č.2) <.>
<br>
<br> Č.j.: ZO-12/VIII/2023
<br> Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd dle ust.§ 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle ust.§ 11 a § 12 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů schvaluje
<br> a) schodkový rozpočet obce na rok 2024 s celkovými příjmy ve výši 81 680 000,00 Kč,celkovými
<br> výdaji ve výši 130 180 000,00 Kč a schodkem ve výši 48 500 000,00 Kč <,>
<br> b) jako závazné ukazatele schvaluje celkové příjmy,celkové výdaje a schválené finanční vztahy
<br> ke zřízeným příspěvkovým organizacím <,>
<br> c) schválený finanční vztah ke zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
<br> Kamenný Újezd ve výši 6 118 000,00 Kč jako neinvest...
RO 9_2023.pdf [0,33 MB]
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE KAMENNÝ ÚJEZD
<br> číslo: 09/2023
<br> § Položka
Schválený/upraven
<br> ý rozpočet
Změna Upravený rozpočet Poznámka
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> § Položka
Schválený/upraven
<br> ý rozpočet
Změna Upravený rozpočet Poznámka
<br> 2212 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 -500 000,00 0,00 neuskutečněné stavby - silnice
2310 6121 Budovy,haly,stavby 5 600 000,00 -5 000 000,00 600 000,00 neuskutečněné stavby - vodovod
<br> 3111 6121 Budovy,haly,stavby 7 000 000,00 -4 500 000,00 2 500 000,00
neuskutečněné stavby
(neproinvestovaná část školka)
<br> 3113 6121 Budovy,haly,stavby 5 102 875,45 -3 000 000,00 2 102 875,45 neuskutečněné stavby (škola)
<br> 18 202 875,45 -13 000 000,00 5 202 875,45
<br> 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech -8 200 000,00 -13 000 000,00 -21 200 000,00 přebytek
-8 200 000,00 -13 000 000,00 -21 200 000,00
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd usnesením č.j.ZO-14/VIII/2023 ze dne 20.12.2023
<br> PŘÍJMY
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
Plán oprav a investic na rok 2024[2].pdf [0,34 MB]
Plán oprav a investic na rok 2024
Příloha č.1
<br> 2212 0,00 1 200 000,00 1 000 000,00
PD 200 000,00
<br> Křižovatka u Aquazony PD 200 000,00 250 000,00 300 000,00
<br> - chodník 2219 1 300 000,00
<br> - veřejné osvětlení 3631 600 000,00 80 000,00
<br> - kanalizace 2321 1 300 000,00
<br> Rozšíření Hřbitovní ulice 2212 5 000 000,00 100 000,00 1 500 000,00
<br> PD 150 000,00
<br> 500 000,00
<br> 25 000 000,00
<br> Výtlak kanalizace Doly - pod Laznou 6 000 000,00
<br> rekonstrukce kanal Pod Laznou 3 000 000,00
<br> ČSK Pod Laznou 1 600 000,00
<br> PD 100 000,00
<br> 1 000 000,00
<br> 1 200 000,00
<br> 3111 4 500 000,00
PD 150 000,00
<br> 30 000 000,00
<br> 500 000,00
<br> 500 000,00
<br> 1 815 000,00
<br> 400 000,00
<br> 100 000,00
<br> 300 000,00
<br> 2212 1 000 000,00
2219 1 000 000,00
<br> 3631 1 000 000,00
200 000,00
<br> 200 000,00
<br> 250 000,00
<br> 500 000,00
<br> 89 565 000,00 CELKEM 1 630 000,00 2 800 000,00 CELKEM 0,00
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd č.j.ZO-11/VIII/2023 ze dne 20.12.2023
Vyvěšeno: 21.12.2023
Sejmuto:
<br> 3613
<br> 3612
<br> 3113
<br> 3421
<br> Kontejner SD
<br> 3635
<br> Kotel byty MŠ
<br> Zeď mezi "Liškovinou" a č.p.680 3639
<br> Digitální technické mapy - DTM 3639
<br> CELKEM CELKEM
<br> Technika pro technickou správu 3639
<br> Fotovoltaika na MŠ
<br> Přístavba ZŠ (projekt a realizace)
PD + technické zajištění
<br> Herní prvky (Milíkovice,Kosov <,>
náves,Krasejovka)
<br>
<br> ČOV Kosov + Štilec (projekt <,>
příprava)
<br> 2310
<br> 2219
<br> OPRAVY
<br> s požadavkem na rozpočet (pol.51xx) bez požadavku na rozpočet (VHČ)
<br> 2212
<br> INVESTICE
<br> s požadavkem na rozpočet (pol.61xx) bez požadavku na rozpočet (VHČ)
<br> Rekonstrukce chatky
<br> Parkovací stání 5.května - projekt a
příprava
<br> Rekonstrukce kuchyňky
<br> Rozšíření a úpraa ul.Šumavská Oprava povrchu silnice
(Budovatelská)
<br> Elektrorozvod pro
karavany
<br> Čov Kamenný Újezd obnova
strojního zařízení
<br> 2321
<br> Oprava kanalizace v ul <.>
Plavnic...
Ceny vodného a stočného v obci Kamenný Újezd na rok 2024.pdf [0,38 MB]
Příloha č.1
<br>
<br> Ceny vodného a stočného v obci Kamenný Újezd na rok 2024
<br> (!! DPH 12 %)
<br> Pohyblivá složka:
<br> Vodné: 44,14 Kč/m3 bez DPH tj.49,43 Kč/m3 vč.12% DPH
<br> Stočné: 37,10 Kč/m3 bez DPH tj.41,55 Kč/m3 vč.12% DPH
<br> Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
<br> Vodoměry
Pevné složky (Kč/rok)
<br> bez DPH
<br> Pevné složky (Kč/rok)
<br> vč.DPH (12%)
<br> kategorie
<br> vodoměrů
Qn (m3/H) rozsah
<br> z
<br> vodného
<br> ze
<br> stočného
celkem z vodného
<br> ze
<br> stočného
celkem
<br> A od 0 do 3,5 (vyjma) 408,00 387,00 795,00 456,96 433,44 890,40
<br> B od 3,5 do 10 (vyjma) 1 815,00 1 860,00 3 675,00 2 032,80 2 083,20 4 116,00
<br> D od 15 do 40 (vyjma) 9 170,00 10 255,00 19 425,00 10 270,40 11 485,60 21 756,00
<br> Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 5,17 Kč/m3 bez DPH tj.5,79 Kč/m3 vč.12%

Načteno

edesky.cz/d/8064214

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz