« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Obecně závazná vyhláška obce Krychnov o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Krychnov o místním poplatku ze psů
Obec Krychnov
Zastupitelstvo obce Krychnov
Obecně závazná vyhláška obce Krychnov
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Krychnov se na svém zasedání dne 15.prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec Krychnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1§ 2 odst. 5 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br> Správcem poplatku je obecní úřad2§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla3§ 2 odst.1 a 4 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br> Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců4§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br>
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon5§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
<br> <.>
<br> Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala6§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
<br> <.>
<br>
<br> Čl.4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa 50 Kč <,>
<br> za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 50 Kč <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/8016132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz