« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - Vyhlášení konkursního řízení na obsazení prac. místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Plzeň - Božkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

letak_zs_a_ms_bozkov_konkurs.pdf
S T A T U T Á RNÍ M Ě ST O PLZE Ň
<br>
v souladu s § 166 odst.2 zákona 561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném
<br> a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení Rady města Plzně č.1207
<br> ze dne 30.11.2023
<br> vyhlašuje konkursní řízení
<br>
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
<br> vykonávající činnost školy
<br> Základní školy a mateřské školy Plzeň – Božkov,Vřesinská 17 <,>
<br> příspěvkové organizace <,>
se sídlem Vřesinská 17,326 00 Plzeň,IČ 70879214
<br>
<br> Předpoklady a požadavky:
<br> 1.odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,kterou bude ředitel vykonávat,plná
<br> svéprávnost,bezúhonnost,zdravotní způsobilost,znalost českého jazyka,pedagogická praxe
<br> – 4 roky (zákon č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů)
<br> 2.organizační a řídící schopnosti
<br> 3.znalost školské problematiky a předpisů,orientace ve financování škol
<br>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br> 1.úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/vysvědčení o maturitní zkoušce);
<br> 2.doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce
pedagogické praxe včetně pracovního zařazení;
<br> 3.strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou;
4.návrh koncepce rozvoje školy se zaměřením na pedagogické řízení školy (v rozsahu max <.>
<br> 5 normostran);
<br> 5.výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
6.čestné prohlášení o plné svéprávnosti;
7.doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě,že uchazeč získal příslušnou odbornou
<br> kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném jazyce než českém;
<br> 8.lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele (originál,popř.ověřená
kopie ne starší 2 měsíců) <.>
<br> Upozornění:
<br> Uchazeči mohou b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz