« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ - blokové čištění Brno - Tuřany 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_Turany_2024_-_blokove_cisteni.pdf
BRNO - JIH
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br>
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> č.o.230553
27.10.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signexbrno@seznam.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.Dvoøák Marek
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> BRNO - TUŘANY
<,>,účelová komunikace,<,>
<br>
ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ 2024
BRNO - TUŘANY
soubor:,<,> účelová komunikace,<,>
<br> Pøenosné DZ :
<br> Stávající DZ :
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> B29,IZ 8a,b -osadit 7 dní předem
<br> POZN: DZ B29,E13 + E8a,b,c,d,e umístìné v ZÓNÁCH slouží pro ZDÙRAZNÌNÍ zón pro øidièe <.>
<br> DZ:
E13 a IZ 8a,b musí obsahovat :
Text:,<,> BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ,<,>
Datum:,<,> Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2024,<,>
Èas: Od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IZ 8a IZ 8b
<br> Zmenšený formát DZ IZ 8a,b
<br> 750/1000 mm pro bloková čištění :Texty :
<br> OD: DO: OD: DO:
Doplňkový text:
platí včetně parkovacích zálivů
<br> PŘEHLED DZ V PLÁNU :
<br> Používané DZ v plánu :
<br> IZ 8a IZ 8b
<br> B29
E13
<br> B29
E13
E8a
<br> B29
E13
E8b
<br> B29
E13
E8c
<br> B29
E13
E8d
<br> B29
E13
E8d
<br> B29
E13
E8e
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Od.<.>.<.>.<.>.Do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> TERMÍN:.<.>.<.>.<.> <.>
ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ
<br> TERMÍN:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<....
plan_cisteni_komunikaci_na_2024.pdf
Plán čištění komunikací na rok 2024
<br>
Blok č.1
Dvorecká,Farní,Farského,Heřmánková,Chrlická,Karkulínova,Měšťanská – parkoviště u
víceúčelové haly,Moravská,Myslivecká,Podlipná,Přichystalova,Režná,Růžová vrchní,Sokolnická
- u bytového komplexu,Střížová,Šípková,Tuřanské nám.17-31,Tuřanské nám.-parkoviště pod
pekárnou,Vítězná,Vlčkova,Východní,Výsluní,Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2024: 4.4 <.>,18.6 <.>,15.10 <.>
<br> Blok č.2
areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu pro seniory,Glocova,Haraštova,Javorová <,>
Jiřinová,Jubilejní,Kudrnova,Ledárenská účelová,Malínská,Měšťanská,Na Hrázi,Švédská <,>
Tuřanské nám.– jednosměrná od Hasičské,Tuřanské nám.– parkoviště pod železářstvím,U
Lesíčka,U Potoka,Uhýrkova,V Pískách,Vyšehradská,Zezulova
Termíny pro rok 2024: 11.4 <.>,20.6 <.>,17.10 <.>
<br> Blok č.3
Ivan.nám <.>,Jahodová,Kaštanová k TIGERu,Ledárenská,Nenovická,Pastevní,Petlákova,spojka
Petlákova-Jahodová,Pěnkinova,Písečná,Popelova od Kaštanové po Vinohradskou,Prodloužená <,>
Saidová,Sladovnická,Sladovnická k sběrnému středisku,U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o.2-
8,V Tišině,Vinohradská – od Popelové po želez.mostek,Votroubkova,Widmannova,Zahrádky <,>
Závětrná
Termíny pro rok 2024: 16.4 <.>,25.6 <.>,22.10 <.>
<br> Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká,Hasičská,Holásecká,Kaštanová,Na Návsi,Podlipná - hlavní,Popelova od Kaštanové po V
Aleji,Požární,Pratecká,Průmyslová – část od potoka po Hanáckou,Revoluční,Rolencova,Růžová <,>
Sokolnická,Špirkova,Tuřanská,Tuřanské nám.od Hanácké po Sokolnickou,Ul.1.května,V Aleji <,>
Zapletalova
Termíny pro rok 2024:
25.4.– vybrané úseky s parkovacími stáními: Popelova,V Aleji – úsek se zálivy (od křižovatky
Kaštanová po ul.U Potoka,Ul.1.května,Holásecká,Hasičská,Tuřanská (úsek od Měšťanské po
Revoluční),Revoluční,Špirkova – zajišťuje MČ
27.6 <.>,noc na 28.6 <.>
1.10 <.>,noc na 2.10 <.>
<br>
<br>
<br> Tučně vyznačené = účelové kom <.>
<br>
2023-12-01T11:20:41+0100
user_ts
0512410_23_Ver._vyhlaska_Turany_2024_blokove_cisteni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0529428/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno X.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0512410/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-234653/ČJ-2023-0602DI,ze dne 28.11.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – veřejně přístupných účelových komunikacích ul.Grunty,Jahodová <,>
<br> Ledárenská,Malínská,Měšťanská,Nenovická,Pěnkinova,Sladovnická,Tuřanské náměstí <,>
<br> Widmanova a U Lípy Svobody ve městě Brně podle výkresové dokumentace a plánu čištění
<br> komunikací,které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro bloková čištění Tuřany 2024 <.>
<br> Termín realizace je v období 4.4.2024 – 22.10.2024 <.>
<br> Toto opatření obec...

Načteno

edesky.cz/d/7972714

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz