« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - OZV obce Rohoznice o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Rohoznice o místním poplatku ze psů
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardubický
<br> ___________________________________________________________________
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Rohoznice
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rohoznice
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
Zastupitelstvo obce Rohoznice se na svém zasedání dne 24.10.2023 usneslo vydat na
<br> základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
<br> závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Rohoznice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.1
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad Rohoznice.2
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).Poplatek ze
<br> psů platí poplatník obci Rohoznice příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.3
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.4
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy
<br> se pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje
<br> uváděné v ohlášení upravuje zákon.5
<br>
1 § 2 odst.5 zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.1 a odst.4 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje
a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplat...

Načteno

edesky.cz/d/7967545

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz