« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obec Bačalky
Zastupitelstvo obce Bačalky
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bačalky
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Bačalky se na svém zasedání dne 20.listopadu 2023 usneslo vydat na základě
<br> § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
<br> „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bačalky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
<br> hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci4 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
<br> ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
<br> jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5 <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
<br> poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6 <.>
<br>
1§ 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 10e zákona o místních poplatcích
4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu
<br> podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,(1.) kterému byl povolen trvalý
pobyt,(2.) který ...

Načteno

edesky.cz/d/7956767

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz