« Najít podobné dokumenty

Obec Mladoňovice - Aktualizované obecní vyhlášky - odpady a psi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro obce - místní poplatky.pdf
1
<br>
Ing.Bc.XXXXXXXX XXXXXX
ředitel odboru veřejné správy,dozoru a kontroly
<br>
<br> Praha 4.srpna 2023
Č.j.MV-130886-2/ODK-2023
<br>
<br> Vážená paní primátorko <,>
<br> Vážený pane primátore <,>
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> Vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovoluji si Vás informovat,že Parlament České republiky schválil dne
<br> 13.července 2023 novelu zákona o místních poplatcích,vedenou pod sněmovním
<br> tiskem č.307,která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2024.Tato novela byla již
<br> podepsána prezidentem republiky a následně by měla být vyhlášena ve Sbírce
<br> zákonů <.>
<br>
<br> Předmětná novelizace se primárně dotýká správy místních poplatků,nicméně
<br> tyto změny mohou mít vliv na úpravu jednotlivých místních poplatků včetně
<br> obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek.S ohledem na tuto skutečnost
<br> Ministerstvo vnitra doporučuje vydat nové obecně závazné vyhlášky,které budou
<br> odpovídat nové právní úpravě účinné od 1.ledna 2024 <.>
<br>
<br> V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály
<br> k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí,kterými jsou stanovovány místní
<br> poplatky.Metodické materiály naleznete pod tímto odkazem1.Součástí této
<br> aktualizace jsou v návaznosti na elektronizaci a digitalizaci veřejné správy rovněž
<br> vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních
<br> formulářů,které naleznete pod tímto odkazem2.Tyto interaktivní formuláře
<br>
1 https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-k-1-1-2024.aspx
2 https://portal.gov.cz/kam-dal/pro-urady-ovm/interaktivni-vzory-pro-tvorbu-obecne-zavaznych-vyhlasek-obci
<br> *MVCRX07F531W*
MVCRX07F531W
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> přispějí ke snížení administrativní a časové náročnosti spojené s tvorbou příslušných
<br> obecně závazných vyhlášek a taktéž pomohou snížit případnou chybovost
<br> v samotném obsahu těchto obecně závazných vyhlášek <.>
<br>
<br> Současně ...
OZV - poplatek ze psů 2024.pdf
Obec Mladoňovice
Zastupitelstvo obce Mladoňovice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Mladoňovice
o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Mladoňovice se na svém zasedání dne 2.listopadu 2023 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Mladoňovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek") <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rokl <.>
<br> (3) Správcem poplatku je obecní úřad2 <.>
<br> Čl.2
Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník"); poplatek ze psů platí
poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídIa3 <.>
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců4 <.>
<br> ČI.3
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy se
pes stal starším 3 měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné
v ohlášení upravuje zákon5 <.>
<br> (2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne,kdy nastala6 <.>
<br> ČI.4
Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
<br> a) za jednoho psa 200 Kč <,>
<br> b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč <,>
<br> 1§ 2 odst.5 zákona o místních poplatcích
2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3§ 2 odst.1 a 4 zákona o místních poplatcích
4§ 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst.1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje
<br> a skutečnosti rozhodné pro stanove...
OZV - odpadové hospodářství 2024.pdf
Obec Mladoňovice Zastupitelstvo obce Mladoňovice Obecně závazná vyhláška obce Mladoňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Mladoňovice se na svém zasedání dne 2.listopadu 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): či.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Mladoňovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek").(2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rokl.(3) Správcem poplatku je obecní úřad2.Čl.2 Poplatník (1) Poplatníkem poplatku je' a) fyzická osoba přihlášená v obci4 b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni pinit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně'.ČI.3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon'.(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala'.1§ 10o odst.1 zákona o místních poplatcích 2§ 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 3§ 10e zákona o místních poplatcích 4Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,(1.) kterému byl povolen trvalý pobyt,(2.) který na území České repu...
Info o zveřejněni OZV - poplatek ze psů 2024_oprava.pdf
Strana 1SPPQLAJNGZUC4VMKhttps://sbirkapp.gov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1268963399
<br> Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 5 odst.2 věty druhé č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,provedl opravu v metadatech <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#vyrozumeni-o-oprave-metadat-provedene-spravcem
<br> Vkladatel: Obec Mladoňovice (ID DS: rhqbf6x,IČO: 00378194)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 1/2023
<br> Název právního předpisu: o místním poplatku ze psů
<br> Datum vydání právního předpisu: 02.11.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - ze psů
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů
<br> Účinnost právního předpisu: 01.01.2024
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 09.11.2023 23:39
<br> Provedená oprava v metadatech:
<br> Datum nabytí účinnosti: 24.11.2023 → 01.01.2024
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
Info o zveřejněni OZV - poplatek ze psů 2024.pdf
Strana 1SPPQLAJNGZUC4VMKhttps://sbirkapp.gov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1268963399
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Obec Mladoňovice (ID DS: rhqbf6x,IČO: 00378194)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 1/2023
<br> Název právního předpisu: o místním poplatku ze psů
<br> Datum vydání právního předpisu: 02.11.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - ze psů
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek ze psů
<br> Účinnost právního předpisu: 24.11.2023
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 09.11.2023 23:39
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
Info o zveřejněni OZV - odpadové hospodářství 2024_oprava.pdf
Strana 1SPPDWD6C3QN23SMShttps://sbirkapp.gov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1268963981
<br> Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 5 odst.2 věty druhé č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,provedl opravu v metadatech <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#vyrozumeni-o-oprave-metadat-provedene-spravcem
<br> Vkladatel: Obec Mladoňovice (ID DS: rhqbf6x,IČO: 00378194)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 2/2023
<br> Název právního předpisu: o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Datum vydání právního předpisu: 02.11.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Účinnost právního předpisu: 01.01.2024
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 09.11.2023 23:44
<br> Provedená oprava v metadatech:
<br> Datum nabytí účinnosti: 24.11.2023 → 01.01.2024
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
Info o zveřejněni OZV - odpadové hospodářství 2024.pdf
Strana 1SPPDWD6C3QN23SMShttps://sbirkapp.gov.cz/
<br> sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1268963981
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
<br> Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Obec Mladoňovice (ID DS: rhqbf6x,IČO: 00378194)
<br> Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
<br> Číslo právního předpisu: 2/2023
<br> Název právního předpisu: o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Datum vydání právního předpisu: 02.11.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Oblast právní úpravy: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Účinnost právního předpisu: 24.11.2023
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 09.11.2023 23:44
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Mladoňovice
12. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
12. 06. 2024
10. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Mladoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz