« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Obecnice.pdf
13
<br> Na Hoh;
<br> ';.I hg: ;
<br> !(le n'uťex 705
<br> A.<.>
<br>.' Fn'íhmíů'n
<br> ' !“ / '7-91'- - n a,PE,„,<.> a a : | fu:.éra-.a.<.> ! pyl—JUR : r—í.17 _._ *=; - sin ' „' RU.ska fikce :; Hu“ Mir.-b::mílam-.ega " aka ( 'mnbm'm '.<.>.<.> ||1;-.'SiCF ! * \ \.<.> _-H““" __ '",<.>.f' _ :— ::ícm:,_ „„,_ :-
<br> Pam CXQWVWWG ');—nad \,7 e\ušn' OQO—Mika
<br> ! Jl'ml'pfír * ' ' *
<br> \ [ ';: * : <.>
<br> „©C—._ | * „ = '“ 537 5% ' \\f !& t „.;,\\ 5.15.3130.' n \ - - » “1111 )lňfhnlzu'n „.ň _ ' - i" : '.;,_ [Q“- “.!Duůžcmfč \ 3113 Ef? | ©“ D V '.-I “\ i).-55 “\— I _ _ \\ 'Nr <.>
<br> HH Hnau-
<br> - Brúdek
<br> „ '.- |'—-.',';'.'C.:5.'t FťJJifžíe-i.<.> * 5 41 ' * _
<br> ř-lrrďfa mlýna-n (_ _ ' =*.\
<br> r.-
<br> !
<br> ' l".l_fJ 900mm : „“" „i
<br> LDV
<br> :! ' _,: m'm
<br> Čihadla “*“ 5 ! ?
<br> _ J\Í'avé Chaiupy ' ;: : _ * _ "FL ; __ \I'anjem 2%— | \ \ :_ \.i.Zii-1 _ „___ _“ ;: t t [ ůn'd-f-Š'LJ „_ - „.„L.'.- — "+ ' “ Osec',: —.- - “1,<.> | x : _;,\ __ <.>,' 7
<br> ' : ' “:=“ * a'l'omsfh
<br> “' &' ““".- [ ' n.<.>.<.>.<.>.<.>.'.„___ _
Opatreni_obecne_povahy.pdf
Váš dopis: 26.09.2023
Spisová značka: SZ MeUPB 117327/2023
Číslo jednací: MeUPB 117327/2023/OSH/Kar
Datum: 20.11.2023
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
E-mail: monika.kardova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 528
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu
<br>
Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),v platném znění,na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní
komunikaci č.III/1185,č.III/11811 – Obecnice,podané dne 26.09.2023 žadatelem: Obec Obecnice <,>
IČO: 00242918,Obecnice 159,262 21 Obecnice (dále jen „žadatel“) a po předchozím projednání
s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství Středočeského kraje – Dopravní
inspektorát Příbram <,>
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(v platném znění) na pozemní komunikaci č.III/1185,č.III/11811 – Obecnice a v rozsahu grafické
přílohy (DIO),která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: místní
2.Způsob úpravy: umístění DZ IZ8a na které bude vyznačeno DZ B20a (30km/hod) nad 3,5t.Dále
<br> vyznačení DZ V6a a DZ P6 na reflexním podkladu na místní komunikaci
3.Na komunikaci: III/1185,III/11811
4.Místo: obec Obecnice
5.Odůvodnění: bezpečnost a plynulost provozu
6.Termín: dle potřeby žadatele
7.Za dodržení podmínek odpovídá žadatel <.>
<br>
Jiné další podmínky: Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele <.>
<br> Dopravní značení (DZ) a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy,odsouh...

Načteno

edesky.cz/d/7946209

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz