« Najít podobné dokumenty

Město Hostomice - Upozornění na zvýšení místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2024!

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hostomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Město Hostomice
Zastupitelstvo města Hostomice
<br> Obecně závazná vyhláška města Hostomice č.1/2023 <,>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 16.listopadu 2023 usneslo vydat
<br> na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Hostomice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
<br> hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1 <.>
<br> (3) Správcem poplatku je městský úřad2 <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je3
<br> a) fyzická osoba přihlášená ve městě4
<br> b) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
<br> města <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
<br> jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně5 <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
<br> poplatkové povinnosti; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon6 <.>
<br>
<br> 1 § 10o odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 10e zákona o místních poplatcích
4 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje (a) přihlášení k trvalému pobytu
<br> podle zákona o evidenci obyvatel,nebo (b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince,(1.) kt...

Načteno

edesky.cz/d/7946180

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hostomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz