« Najít podobné dokumenty

Obec Sluštice - Veřejná vyhláška - Obytný soubor Sluštice – východ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sluštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška (367.46 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 25.4.2023
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-103386/2023-Do
<br> 338110/2023-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 9.11.2023
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Říčany,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný podle
<br> § 104 odst.2c),§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle
<br> § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1,písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně
<br> příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a),b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (správní řád) ve správním řízení posoudil žádost o vydání povolení k jinému
<br> nakládání s povrchovými vodami a o vydání stavebního ze dne 25.4.2023,kterou podala
<br>
<br> ZR Alfa Apartments s.r.o <.>,IČO 11869062,Walterovo náměstí č.p.329/3,Praha 5-Jinonice,158 00
<br> Praha 58 <,>
<br> kterou zastupuje
<br> Ing.Vojtěch Černovický,IČO 08309094,Na Hřebenkách č.p.1320/40,150 00 Praha 5-Smíchov
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení pro stavbu:
<br>
<br> „Obytný soubor „Sluštice – východ“
<br> IO.201 Kanalizační stoky – splaškové
<br> IO.203 Přečerpávací stanice
<br> IO.301 Nakládání s dešťovými vodami z veřejných komunikací
<br> IO.401 Vodovodní řady
<br> I.Podle § 8 odst.1 písm.a) č.5 vodního zákona <,>
<br> v y d á v á p o v o l e n í
<br> k nakládání s povrchovými vodami - k jiném...

Načteno

edesky.cz/d/7946095

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sluštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz