« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lochkov - Závěrečný účet 2022 - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lochkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17 Přiznání k dani 2022 - komentář
Městská část Praha – Lochkov
<br>
Adresa: IČO: 241 458 Tel: 25781 1836
Za Ovčínem 1 Bank.spoj.: Česká spořitelna Tel:/fax: 25781 1858
154 00 Praha 514 Č.účtu: 2000698399/0800 E-mail: urad@praha-lochkov.cz
<br>
<br>
Hlavní město Praha
<br> Magistrát hl.m.Prahy
<br> Odbor daní,poplatků a cen
<br> Ing.XXXX XXXXXX
<br>
<br> Jungmannova XX/XX
<br> XXX XX Praha 1
<br> V Lochkově dne 6.3.2023
<br> Č.j.: 122/2023
<br> Vaše Čj.: MHMP 152640/2023
<br> Spis.zn.: S-MHMP 152640/2023
<br>
<br> Vážená paní <,>
<br>
<br> v příloze zasílám - Přiznání k XXXX z příjmů právnických osob za městskou část Praha
<br> – Lochkov za období roku 2022 <.>
<br> Přílohy:
<br> 1.prohlášení MČ o předběžné daňové povinnosti za rok 2022 ve výši 340 958,10 Kč <.>
2.sestava výkaz zisku a ztrát - SOR
<br>
Daňové přiznání:
<br> ř.10 - hospodářský výsledek: 2 323 063,82 Kč
<br> za VHČ 1 395 729,20 Kč (před zdaněním) <.>
<br> za HČ = 927 334,62 Kč
<br>
<br> Položky zvyšující výsledek hospodaření
<br> ř.20 – 0,-Kč
<br>
<br> ř.40 = 7 709 018,17 Kč
<br>
<br> HČ – celkem = 7 709 018,17 Kč
<br> z toho účet:
<br> 501 – spotřeba materiálu = 713 342,80 Kč
<br> 502 – spotřeba energie = 745 568,22 Kč
<br> 511 - opravy a udržování = 291 924,77 Kč
<br> 512 – cestovné = 0,- Kč
<br> 513 – náklady na reprezentaci = 67 673,50 Kč
<br> 518 – ostatní služby = 1 175 817,58 Kč
<br> 521 – mzdové náklady = 2 972 803,00 Kč
<br> 524 – zák.pojištění = 583 062,00 Kč
<br> 525 – jiné soc.pojištění = 8 829,00 Kč
<br> 542 – pokuty = 0,00 Kč
<br> 543 – dary = 71 962,00 Kč
<br> 549 – ostatní náklady z činnosti = 228 343,00 Kč
<br> 558 – náklady z drobného majetku = 279 692,30 Kč
<br> 572 – provozní dotace MŠ = 570 000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha – Lochkov
<br>
Adresa: IČO: 241 458 Tel: 25781 1836
Za Ovčínem 1 Bank.spoj.: Česká spořitelna Tel:/fax: 25781 1858
154 00 Praha 514 Č.účtu: 2000698399/0800 E-mail: urad@praha-lochkov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ř.50 – odpisy 5 551 743,00 Kč
<br> účet 551 – účetní odpisy VHČ = 3...
16 Zpráva o výsledku hospodaření 2022
HLAVNI MESTO PRAHA MAG! sm T „ WN Í „0 M ĚSTA p R,<.> „ Y |||||||||||1|l|||1|1||||HllllllliVII!|1||||1|1|I1|||1||I||||1|1|||| Odbor kontrolních činností MHMPXPL67JQB Vyřizuje/tel.:
<br> Č.j.: XXXXX XXXXXXXX
<br> MHMP XXXXXX/XXXX XXX XXX XXX
<br> Sp.zn.: Počet listů: 10
<br> S—MHMP 1 106915/2022 Datum: 24.03.2023
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lochkov
<br> podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha _ Lochkov se sídlem Za Ovčínem ],Praha — Lochkov,za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lochkov (dále též MČ) bylo Magistrátem hlavního města Prahy vykonáno na základě ustanovení 5 38 odst.1 a 2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lochkov se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) 25.10.2022 - 10.11.2022 b) 07.03.2023 - 16.03.2023
<br> 3.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lochkov za rok 2022 bylo zahájeno podle ustanovení © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.á © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění zákona č.183/2017 Sb.(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 28.07.2022.Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení Q 5 zákona č.420/2004 Sb.a v souladu s ustanovením 54 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.MHMP XXXXXXX/XXXX dne
<br> 21.06.2022 <.>
<br> 4.Přezkoumání hospodaření vykonaly: kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.Iveta Kutíšová kontrolorky: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXX...
15 Zápis z finančního projednání na MHMP 2022
Z á p i s z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl.rn.Prahy k rozpočtu hl.m.Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2022 - Městská část Praha - Lochkov Za městskou část:
<br> Ing.J iří Rendl,starosta MČ Praha - Lochkov
<br> Za hl.m.Praha: Ing.Patrik Paneš„ Ph.D <.>,ředitel odboru rozpočtu MHMP
<br> Předkládá: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí odd.financování městských částí odboru rozpočtu MHMP
<br> \:
<br> Vyúčtování účelových dotaci bylo provedeno vsouladu svyhláškou c.367/2015 Sb <.>,kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,státními finančními aktivy a Národním fondem,v platném znění„ upřesňujícimi postupy Ministerstva financí a dalších resortů,a Mctodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2022 vydaným odborem rozpočtu MHMP pod č.j.MHMP 41307/2023 ze dne 9_ 1.2023 <.>
<br> Podkladem pro projednání byly údaje předložené městskou částí.Zástupci městské části současně prohlašují,že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům <.>
<br> Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části
<br> ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy,který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2022:
<br> Městská část Praha - Lochkov
<br> 1.o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k o m 865 482,50 Kč Z t0h0= &) do státního rozpočtu c e : !( e m 24 400,00Kč Z tOhO: vratka učel.prostř.poskytnutých behem roku 2022 24 400.00 Kč z MF ČR I)) do rozpočtu hlavního města Prahy o elk e m 841 082,50 Kč z toho: vratka účel.prostř.poskytnutých v průběhu r.2022 841 082,50 Kč
<br> 2.o b 11 r ž i při finančním vypořádání c e l R e m 0,00 Kč
<br> Zástupci MČ dále žádají,aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo kprojednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých zrozpočtu hlavního města Prahy v roce 20...
14 Finanční vypořádání 2022
Městská část Praha – Lochkov
starosta
<br>
Adresa: IČO: 241 458 Tel: 25781 1836
Za Ovčínem 1 Bank.spoj.: Česká spořitelna Tel:/fax: 25781 1858
154 00 Praha 514 Č.účtu: 2000698399/0800 E-mail: urad@praha-lochkov.cz
<br>
Hlavní město Praha
Magistrát hl.m.Prahy
Odbor rozpočtu
Ing.Huňáčková
<br> Mariánské nám.2
110 01 Praha 1
<br> V Praze Lochkově dne 30.1.2023
Č.j.:57/2023
<br> Věc: finanční vypořádání za rok 2022 – komentář
<br> Tabulka 1 – přehled finančního vypořádání za rok 2022
Hospodaření MČ Praha – Lochkov skončilo přebytkem ve výši 470 902,29 Kč <.>
<br> Tabulka 3A
neinvestiční dotace – ve výši 1 465 940 Kč,dotace vyčerpány v celkové výši – 624 857,50 Kč <.>
Nedočerpáno ve výši 841 082,50 Kč <.>
R.O.3008 UZ 00081 – 2 700,- Kč (MLK)
R.O.3028 UZ 00081 – 500 000,- Kč (JSDH)
R.O.3042 UZ 00096 – 167 600,- Kč (školství – posílení mzdových prostředků)
R.O: 3023 UZ 00137 – 178 000,- Kč (pomoc občanům UK) – vyčerpáno 111 057,50 Kč
R.O: 3044 UZ 00137 – 44 800,- Kč (pomoc občanům UK) – vyčerpáno 0,00 Kč
R.O: 3065 UZ 00137 – 162 120,- Kč (pomoc občanům UK) – vyčerpáno 0,00 Kč
R.O: 3099 UZ 00137/ ZJ 100 – 288 600,- Kč (pomoc občanům UK) – vyčerpáno 0,00 Kč
R.O: 3099 UZ 00137/ ZJ 100 – 202 020,- Kč (pomoc občanům UK) – vyčerpáno 0,00 Kč
R.O: 3075 UZ 00138 – 76 600,- Kč (pomoc pražským domácnostem) – vyčerpáno 0,00 Kč
<br> Tabulka 3B
Investiční dotace – 20 500 000,- Kč.Vyčerpáno – 20 500 000,- Kč <.>
R.O.3084 UZ 00084 ORG 80788 – Výstavba nové MŠ – 20 000 000,- Kč – vyčerpáno <.>
R.O.3013 UZ 00084 ORG 81758 – Nákup traktoru s výklopným košem - 500 000,- Kč – vyčerpáno <.>
<br> Tabulka 3C
Vyúčtování účelových ponechaných prostředků poskytnutých z rozpočtu 2021 na rok 2022
R.O.3015 UZ 00090 ORG 80788 – Výstavba nové MŠ – 6 462 744,78 Kč.Dotace vyčerpána <.>
<br> Tabulka 3E
neinvestiční dotace – odvod z VHP – 195 000,- Kč – dotace vyčerpány <.>
R.O.3053 UZ 00098 – 128 000,- Kč
R.O.3103 UZ 00098 – 67 000,- Kč
z toho:
kapitola 0400 – 3419 - 97 500,- Kč – TJ Sokol Lochkov – údrž...
13 Zůstatky bank. účtů 12 2022
List1
<br> Zůstatky bankovních účtů
<br> Městská část Praha - Lochkov stav účtů k 31.12.2022
<br> Potvrzuji vlastnoručním podpisem,že uvedený seznam je úplným seznamem všech bankovních účtů zřízených u peněžních ústavů <.>
<br> SU/AU číslo účtu stav k 31.12.2021 stav k 1.1.2022 stav k 31.12.2022 stav k 1.1.2023
<br> 231-ZBÚ 2000698399/0800 8 358 034,16 8 358 034,16 3 828 936,45 3 828 936,45
<br> 244 - term.vklad 6381525309/0800 0,00 0,00 5 014 819,44 5 014 819,44
<br> 241-BÚ VHČ 9021-2000698399/0800 2 046 913,19 2 046 913,19 1 891 590,99 1 891 590,99
<br> celkem 10 404 947,35 10 404 947,35 10 735 346,88 10 735 346,88
<br> V Lochkově dne Za správnost Ing.XXXX XXXXX
<br> XX.X.XXXX starosta MČ Praha - Lochkov
<br> Strana 1
12 GINIS závěrečný účet 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGBZUC / ZUC (25052022 21:17 / 202202111116)
<br> 0000ALV07WEL
<br> Městská část Praha - Lochkov
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 19.04.2023
<br> IČO: 00241458 Městská část Praha - Lochkov
NS: 00241458 HČ MČ Praha - Lochkov
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Za Ovčínem 1
<br> obec Praha Lochkov
<br> PSČ,pošta 15400
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 257811836
<br> fax
<br> e-mail urad@praha-lochkov.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 19.04.2023 10:12:03 Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 7
<br>
<br> Licence: MC40 (mc40 O) XCRGBZUC / ZUC (25052022 21:17 / 202202111116)
<br> 0000ALV07WEL
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 730 900,00 927 100,00 922 706,83
<br> Nedaňové příjmy 586 100,00 1 093 900,00 1 086 611,85
<br> Kapitálové příjmy 4 516 100,00 4 516 120,00
<br> Přijaté transfery 6 328 000,00 29 400 500,00 29 400 558,74
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 645 000,00 35 937 600,00 35 925 997,42
<br> Konsolidace příjmů
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 7 645 000,00 35 937 600,00 35 925 997,42
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 40 000,00 42 000,00 41 756,25
<br> 1343 Příjem z poplatku za užívání ...
11 Závěrečný účet 2022 - tabulka výdaje
z toho
<br> běžné výdaje celkem 7 778 754,85 Kč výdaje na platy,OON (zast.)pojistné 3 564 694,00 Kč
<br> z toho : 01 - rozvoj obce 0,00 Kč prádlo,oděv 35 688,70 Kč
<br> 02 - městská infrastruktura 1 574 587,68 Kč knihy 45 380,00 Kč
<br> 03 - doprava 249 862,76 Kč DHM 279 692,30 Kč
<br> 04 - školství,mládež a sport 933 705,08 Kč nákup materiálu 431 188,59 Kč
<br> 06 - kultura 453 393,65 Kč nákup vody,paliv a energií 924 614,50 Kč
<br> 07 - bezpečnost 679 380,38 Kč poštovní služby 3 055,00 Kč
<br> 09 - vnitřní správa 3 867 674,30 Kč služby telekomunikací 70 570,67 Kč
<br> 10 - pokladní správa 20 151,00 Kč služby - pojištění + pen.ústav 243 920,00 Kč
<br> nájemné 163 193,80 Kč
<br> kapitálové výdaje celkem 27 676 340,28 Kč konzultační,porad.a právní sl.11 737,00 Kč
<br> z MHMP 26 962 744,78 Kč školení 0,00 Kč
<br> 04 - Výstavba nové MŠ 20 000 000,00 Kč zprac.XXX a služby SW XXX XXX,XX Kč
<br> ponechané prostředky z r.2021 6 462 744,78 Kč ost.služby 660 211,39 Kč
<br> 02 - nákup traktoru s výklopným košem 500 000,00 Kč opravy a udržování 279 671,77 Kč
<br> programové vybavení 0,00 Kč
<br> dálniční známka 1 500,00 Kč
<br> Vlastní zdroje 713 595,50 Kč pohoštění 65 558,50 Kč
<br> autobusové zastávky 125 788,00 Kč ost.nákupy 10 106,00 Kč
<br> vrata - sportoviště,hala,bežecká dráha 134 674,24 Kč věcné dary 49 077,00 Kč
<br> fotbalová branka 45 073,00 Kč transfery nezisk.organitźacím 0,00 Kč
<br> MŠ - výstavba nové 2 131,26 Kč transfery mateřské škole 737 600,00 Kč
<br> sekací stroj ISEKI 123 029,00 Kč ost.neinvest.transfery 25 000,00 Kč
<br> žací stroj SECO Goliath 282 900,00 Kč
<br> Závěrečný účet rok 2022
<br> Výdaje celkem : 35 455 095,13 Kč
<br> 7 778 754,85 Kčcelkem běžné výdaje
10 Závěrečný účet 2022 - tabulka příjmy
35 925 977,42 Kč Závěrečný účet
<br>
<br> vlastní příjmy Kč
<br> z toho : místní a správní poplatky 110 186,25 Kč
<br> daň z nemovitostí 812 520,58 Kč 41 756,25 Kč
<br> Daňové příjmy celkem 922 706,83 Kč 5 820,00 Kč
<br> Příjmy z vlastní činnosti 14 935,00 Kč 62 610,00 Kč
<br> přijaté neinvestiční dary 186 500,00 Kč
<br> úroky 58 903,69 Kč
<br> sankční poplatky 0,00 Kč
<br> ostatní nedaňové příjmy 826 273,16 Kč
<br> Příjmy z prodeje DHM 0,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy celkem 1 086 611,85 Kč
<br> Ostatní kapitálové příjmy 0,00 Kč
<br> Kapitálové příjmy 4 516 100,00 Kč
<br> Vlastní příjmy celkem 6 525 418,68 Kč
<br> Přijaté transfery celkem 29 400 558,74 Kč
<br> 4137 převody mezi stat.m.a měst.obv.7 400 558,74 Kč
<br> 4131 převody z vlastních fondů 1 500 000,00 Kč
<br> 4251 investiční převody 20 500 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 2022
<br> zábor veř.prostranství
<br> z toho :
<br> poplatek ze psů
<br> správní poplatky
9 Závěrečný účet 2022 - komentář
Městská část Praha - Lochkov
<br>
Adresa: IČO: 241 458 Tel: 25781 1836
Za Ovčínem 1 Bank.spoj.: Česká spořitelna Tel:/fax: 25781 1858
154 00 Praha 514 Č.účtu: 2000698399/0800 E-mail: urad@praha-lochkov.cz
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
Závěrečný účet roku 2022 – komentář
<br>
V Praze – Lochkově dne 24.4.2023
<br> Čj.: 584/2023
<br> Hospodaření MČ Praha – Lochkov v hlavní činnosti:
<br> příjmy ve výši 35 925 997,42 Kč,výdaje ve výši 35 455 095,13 Kč,hospodaření
<br> skončilo přebytkem 470 902,29 Kč <.>
<br> Hospodaření VHČ (vedlejší hospodářské činnosti):
<br> - příjmy ve výši 1 959 983 Kč,výdaje ve výši 905 211,90 Kč.Hospodářský výsledek je
<br> 1 395 729,20 Kč,z toho – předběžná výsledná daň je 340 958,10 Kč <.>
<br>
<br> Finančního vypořádání dotací: MČ Praha-Lochkov odvede do rozpočtu HMP
<br> finanční prostředky z nevyčerpané státní dotace na volby 24 400,- Kč.Do rozpočtu
<br> hlavního města Prahy - vratky účelových prostředků – mimořádné výdaje na pomoc
<br> ukrajinským uprchlíkům ve výši 764 482,50Kč a dotace na pomoc pražským
<br> domácnostem ve výši 76 600,- Kč.O finanční prostředky ve výši 841 082,50 Kč bylo
<br> požádáno o ponechání na rok 2023,a to vzhledem k letošnímu vyúčtování energií a
<br> zrušení vybudovaného zázemí v komunitním centru <.>
<br>
<br> Příspěvková organizace Mateřská škola Praha-Lochkov hospodařila v hlavní
<br> činnosti s výnosy ve výši 6 103 368,56 Kč a náklady ve výši 6 103 368,56 Kč <.>
<br> Výsledek hospodaření ve výši 0 Kč <.>
<br> V hospodářské činnosti (doplňkové) hospodařila s výnosy ve výši 107 997,- Kč a
<br> náklady ve výši 75 978,34 Kč.Skončila s hospodářským výsledkem 32 018,66 Kč.Tato
<br> částka bude ponechána příspěvkové organizaci a bude převedena do rezervního fondu <.>
<br> Finanční vypořádání dotací MŠMT skončilo povinností vrátit 722,00 Kč <.>
<br>
<br> Podrobné materiály jsou k dispozici v kanceláři Úřadu MČ Praha – Lochkov,a
<br> to účetní sestavy MČ Praha – Lochkov i příspěvkové organizace – Mateřské školy
<br> Pra...
8 Příloha 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUPUA / PUA (03052022 12:59 / 202202031211)
<br> 0000ALV07W29
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br>
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám metod vlivem předpisů k účetním metodám.Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2014 Sb.s účinností od 1.1.2015 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
DDHM - v pořizovací ceně - 3 000 Kč - 40 000 Kč,DDNM - v pořizovací ceně 7 000 Kč - 60 000 Kč.Na účtu 901 evidujeme nehmotný majetek v ceně od 2 000 Kč a vyšší a nepřevyšující částku 7
000 Kč.Na účtu 902 evidujeme hmotný majetek ve výši 1000 Kč a vyšší do výše 3 000 Kč.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka
jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 000,- Kč,s vyjímkami,které se rozlišují vždy ( energie),a to ve výši záloh.Ocenění reálnou hodnotou
jsme v tomto účetním období neměli.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu nebyl stanoven,protože nebyly uskutečněny žádné platby <.>
<br> 08.02.2023 16:12:14 Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUPUA / PUA (03052022 12:59 / 202202031211)
<br> 0000ALV07W29
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 104 834,48 3 323 593,90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 55 043,00 55 043,00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 764 621,29 742 502,50
3.Vyřazené pohledávky 905 124 363,00 ...
7 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu2022
Licen.MC40 (177040 0) XCRGBÚQO /A2O (13012022 13,22/20220113151'2)
<br> 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)
<br> Období: 12 ! 2022.4- ICO: 00241458 * “ f * © Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> *“ ',il“ "tu Him—-
<br> UCS: 00241456 Mč Praha - Lochkov NS: 00241456 HČ MČ Praha - Lochkov
<br> ROZPOCTQVE PRÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách VýsÍedek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 40 000,00 42 000,00 41 756,25 104,39 99.42 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostransiv 11 900,00 62 600,00 62 610,00 526,13 100,02 134 PŘÍJEM z MÍSTNÍCH POPL.z VYBRANČINNOSTÍ A SLUŽEB 51 900,00 104 600,00 104 366,25 201,09 99.76 1361 Příjem ze správních pOpiatků 10 000,00 10 000,00 5 820,00 58,20 58,20 136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKÚ 10 000,00 10 000,00 5 620,00 56,20 56,20 13 DANĚ A POPLATKY z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 61 900,00 114 600,00 110 166,25 176,01 96,15 1511 Příjem z daně z nemovitých věci 669 000,00 612 500,00 612 520,56 121,45 100,00 151 ' PŘÍJEM z DANÍ z MAJETKU 669 000,00 612 500,00 612 520,58 121,45 100,00 15 PŘÍJEM z MAJETKOVÝCH DANÍ 669 000,00 612 500,00 612 520,56 121,45 100,00 1 D A N O V E PŘÍJMY (součet za třídu 1) 730 900,00 927 100,00 922 706,63 126,24 99,53 % Příjem ?.poskytování služeb,výrobků,prací,výkon 6 600,00 19 600,00 14 935,00 226,29 76,20 211 PŘÍJEM z VLASTNÍ ČINNOSTI 6 600,00 19 600,00 14 935,00 226,29 76,20 2141 Příjem z úroků 1 500,00 61 500,00 56 903,69 95,76 214 PŘIJATÉ VÝNOSY z FINANČNÍHO MAJETKU 1 500,00 61 500,00 56 903,69 95,76 21 PŘÍJEM z VLČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.0RG.S PŘíM.vz 6 100,00 61 100,00 73 636,69 911,59 91,05 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 0,00 166 500,00 166 500,00 100,00 2324 Přijaté neinvesliční příspěvky a náhrady 576 000,00 626 300,00 626 273,16 142,95 100,00 232 OSTATNÍ NEDANOVE' PŘÍJMY 576 000,00 1 012 800,00 1 012 773,16 175,22 100,00 23 PŘ...
6 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022
XJI'GBA 1D / B TA (02122022 11j48 ! 2102203051648) 0000AL V07YL8
<br> Ll e MC40(m040 0) f „ “"V“—lh liiilíkm
<br> Ministerstvo financí * '* * “ “i" Q FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> UCS: 00241458 NS: 00241458
<br> sestavený k 12 l 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> MČ Praha - Lochkov HC MČ Praha - Lochkov
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf
<br> &
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 ÍŠŠ14 3314 3319 3319 6171 6171 6171 6171 6310 6310
<br> 02 02 2023 08 36 15
<br> Položka Text b
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů
<br> 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 1361 Příjem ze správních poplatků
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věci
<br> Bez ODPA
<br> * samostatne městské části do konsolidace se nepočítají pol.4137 a 5347
<br> Městská část Praha - Lochkov Za Ovčínem 1 15400 Praha Lochkov
<br> Schválený rozpočet 1
<br> 40 000,00 11 900,00 10 000,00 669 000,00 730 900,00
<br> Rozpočet po změnách 2
<br> 42 000,00 62 600,00 10 000,00 812 500,00
<br> 927 100,00
<br> Výsledek od počátku roku 3
<br> 41 756,25 62 610,00 5 820,00 812 520,58 922 706,83
<br> %RS
<br> 104.39 526,13
<br> 58,20 121.45 126,24
<br> %RU
<br> 99,42 100.02 58,20 100.00 99,53
<br> 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,vykonů a práv Činnosti knihovnické
<br> 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,praci,výkonů a práv Ostatní záležitosti kultury
<br> 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary
<br> 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> 3129 Ostatní kapitálově příjmy jinde nezařazené Činnost mistni správy
<br> 2141 Příjem z úroků
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 1 600,00 1 600,00 5 000,00 5 000,00
<br> 578 000.00
<br> 578 000,00 1 500,00 1 500,00
<br> 1 600,00
<br> 1 600,00 18 000,00 18 000,00 186 500,00
<br> 826 300,00 4 516 100,00
<br> 5 528 900,00 61 500,00 61 500,00
<br> Zpracovane systémem GlNlS En...
5 Přehled o pohybu majetku
Lic: MC40 (mc40 O) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: 1
********************************************************************************************************
IČO: 00241458 MČ Praha - Lochkov Čas : 10:23:51
UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov Datum: 07.02.2023
<br> P Ř E H L E D O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU za období 12/2022 0000ALV06T98
NS : 00241458 HČ MČ Praha - Lochkov UCRGUIM1 26022018 17:12
********************************************************************************************************
I.Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
pohyb 012 013 014 018 019
111 0,00 0,00 0,00 30 580,10 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> PŘÍRŮSTKY majetku (MD mínus DAL)
121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> CELKEM přírůstky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚBYTKY majetku (DAL mínus MD)
<br> 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361 0,00 ...
4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUKUA / KUA (11032020 14:05 / 202107261317)
<br> 0000ALV0767M
<br> PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 190 397 566,77 35 661 827,71 12 955 226,26 213 104 168,22
<br> A
<.>
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položky 219 307 480,86 20 971 011,63 246 515,90 240 031 976,59
<br> A.I.Jmění účetní jednotky 262 164 588,83 20 844 828,43 283 009 417,26
1.Změna,vznik nebo zánik příslušnosti
<br> hospodařit s majetkem státu
- -
<br> 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
3.Bezúplatné převody - -
4.Investiční transfery - -
5.Dary - -
6.Ostatní - 20 844 828,43 -
<br> A.II.Fond privatizace
A <.>
III <.>
<br> Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 2 870 218,11 120 332,70 2 749 885,41
<br> 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci - -
2.Bezúplatné převody - -
3.Investiční transfery - -
4.Dary - -
5.Snížení investičních transferů ve věcné a
<br> časové souvislosti
- - 120 332,70 -
<br> 6.Ostatní - -
A <.>
IV <.>
<br> Kurzové rozdíly
<br> A <.>
V <.>
<br> Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 48 904 049,67- 48 904 049,67-
<br> 1.Opravné položky k pohledávkám - -
2.Odpisy - -
3.Ostatní - -
<br> A <.>
VI <.>
<br> Jiné oceňovací rozdíly 126 183,20 126 183,20
<br> 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - -
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k
<br> prodeji
- 126 183,20 126 183,20 -
<br> 3.Ostatní - -
A <.>
VII <.>
<br> Opravy předcházejících účetních období 3 176 723,59 3 176 723,59
<br> 1.Opravy minulého účetního období - -
2.Opravy předchozích účetních období - -
<br> B
<.>
<br> Fondy účetní jednotky
<br> C
<.>
<br> Výsledek hospodaření 28 909 914,09- 14 690 816,08 12 708 710,36 26 927 808,37-
<br> D
<.>
<br> Příjm...
3 Přehled o peněžních tocích 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUTUA / TUA (13052020 11:44 / 202107261317)
<br> 0000ALV0766R
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Č <.>
položky
<br> Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 10 404 947,35
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 7 352 399,81
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 1 982 105,72
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 5 305 227,10
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 5 551 743,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -126 183,20
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace -120 332,70
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 65 066,99
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek -127 188,46
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 192 255,45
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
A.IV.Přijaté podíly na zisku
B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -8 253 196,95
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -8 393 016,95
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 139 820,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 139 820,00
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 1 231 196,67
C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 1 216 676,67
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 14 520,00
F.Celková změna stavu peněžních prostředků 330 399,53
<br> H.Příjmové a výdajové úč...
2A SOR Výkaz zisků a ztrát 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUVUA / VUA1 (20122022 15:14 / 202212201317)
<br> 0000ALV07VHD
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v tis.Kč)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 12 935 697,17 905 211,90 12 548 592,73 682 088,58
<br> I.Náklady z činnosti 12 365 697,17 905 211,90 11 998 592,73 682 088,58
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 713 342,80 15 714,60 638 777,94 4 851,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 745 568,22 815 385,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 291 924,77 52 112,80 779 193,89 50 414,00
<br> 9.Cestovné 512 32,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 67 673,50 27 802,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 175 817,58 10 039,50 692 771,06 3 051,58
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 972 803,00 301 312,25 2 678 647,00 238 076,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 583 062,00 61 148,75 574 105,00 55 232,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 8 829,00 8 102,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 5 400,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 71 962,00 104 630,84
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 226 679,00 325 064,00 5 185 214,00 325 064,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 ...
2 Výkaz zisků a ztrát 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGUVUA / VUA1 (20122022 15:14 / 202212201317)
<br> 0000ALV07VHD
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v tis.Kč)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.NÁKLADY CELKEM 12 935 697,17 905 211,90 12 548 592,73 682 088,58
<br> I.Náklady z činnosti 12 365 697,17 905 211,90 11 998 592,73 682 088,58
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 713 342,80 15 714,60 638 777,94 4 851,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 745 568,22 815 385,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 291 924,77 52 112,80 779 193,89 50 414,00
<br> 9.Cestovné 512 32,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 67 673,50 27 802,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 1 175 817,58 10 039,50 692 771,06 3 051,58
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 972 803,00 301 312,25 2 678 647,00 238 076,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 583 062,00 61 148,75 574 105,00 55 232,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 8 829,00 8 102,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 5 400,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 71 962,00 104 630,84
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 226 679,00 325 064,00 5 185 214,00 325 064,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 ...
1A SOR Rozvaha
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGURUA / RUA1 (02022022 12:06 / 202202021215)
<br> 0000ALV07VQ4
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 320 830 883,20 105 396 252,13 215 434 631,07 191 319 097,50
<br> A.Stálá aktiva 309 446 726,86 105 396 252,13 204 050 474,73 180 392 529,15
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 580,10 30 580,10
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 30 580,10 30 580,10
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 309 268 478,76 105 365 672,03 203 902 806,73 180 230 341,15
<br> 1.Pozemky 031 20 295 254,78 20 295 254,78 20 308 891,58
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 229 441 296,29 89 671 064,00 139 770 232,29 144 013 567,05
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 22 727 721,50 10 494 845,35 12 232 876,15 11 857 991,72
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 199 762,68 5 199 762,68
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 29 539 443,51 29 539 443,51 4 049 890,80
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 2 065 000,00 2 065 000,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dlu...
1 Rozvaha 2022
Licence: MC40 (mc40 O) XCRGURUA / RUA1 (02022022 12:06 / 202202021215)
<br> 0000ALV07VQ4
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00241458
Název: Městská část Praha - Lochkov
<br> UCS: 00241458 MČ Praha - Lochkov
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 320 830 883,20 105 396 252,13 215 434 631,07 191 319 097,50
<br> A.Stálá aktiva 309 446 726,86 105 396 252,13 204 050 474,73 180 392 529,15
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 580,10 30 580,10
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 30 580,10 30 580,10
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 309 268 478,76 105 365 672,03 203 902 806,73 180 230 341,15
<br> 1.Pozemky 031 20 295 254,78 20 295 254,78 20 308 891,58
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 229 441 296,29 89 671 064,00 139 770 232,29 144 013 567,05
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 22 727 721,50 10 494 845,35 12 232 876,15 11 857 991,72
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 199 762,68 5 199 762,68
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 29 539 443,51 29 539 443,51 4 049 890,80
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 2 065 000,00 2 065 000,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dlu...

Načteno

edesky.cz/d/7945862

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lochkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz