« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Mitrovice - Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Mitrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_o_uplatnovani_NM-1-ÚP.pdf (839.03 kB)
Zpráva o uplatňování
<br> územního plánu Nové Mitrovice
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Blovice,Masarykovo nám.143,Blovice,Odbor stavební a
<br> dopravní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
OBSAH
<br> a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu
<br> b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
<br> c) Vyhodnocení souladu územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a politikou
<br> územního rozvoje
<br> d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona
<br> e) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování územního plánu z
<br> hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů,včetně potřeby opatření na jejich odvrácení <,>
<br> zmírnění nebo kompenzaci
<br> f) Vyhodnocení potřeby pořízení změny územního plánu nebo nového územního plánu
<br> g) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu nebo nového územního plánu v rozsahu
<br> zadání změny územního plánu nebo zadání územního plánu,je-li vyhodnocení podle písmene f)
<br> kladné
<br> h) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu
<br> Územní plán Nové Mitrovice byl zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).Územní plán
<br> Nové Mitrovice vydalo zastupitelstvo obce dne 14.01.2010 formou opatření obecné povahy.Územní
<br> plán Nové Mitrovice nabyl účinnosti dne 10.02.2010.Zpráva o uplatňování územního plánu Nové
<br> Mitrovice je vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb.v
<br> platném znění.Obsahové náležitosti Zprávy stanovuje § 15 vyhlášky č....
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU.pdf (1.11 MB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
<br> Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám.143,336 01 Blovice,tel.: 371 516 111
<br> Spis.zn.: MUBlov/17539/2023/ V Blovicích,dne 13.11.2023
<br> MUBlov 17630/23/UUP/Hoz
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> monikahozmanova© mublovice.cz
<br> OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY o UPLATNovÁNí ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MITROVICE
<br> Městský úřad Blovice,odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle % 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,(dále jen "stavební zákon"),předkládá v souladu s š 55 odst.1 stavebního zákona a 5 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence úzenmě plánovací činnosti,v platném znění (dále jen "vyhláška") návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice a v souladu s š 47 odst.2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání <.>
<br> Pořizovatel doručuje návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice veřejnou vyhláškou.Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Pořizovatel zasílá návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu.K návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice u pořizovatele
<br> do 30 dnů od jeho obdržení
<br> - uplatní stanovisko kraj ský úřad jako příslušný úřad,- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a kraj ský úřad jako nadřízený orgán,— mohou uplatnit podněty sousední obce <.>
<br> Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle š 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> K připomínkám,vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nové Mitrovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce města Blovice,obce Nové Mitrovice a na oficiál...

Načteno

edesky.cz/d/7945817

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Mitrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz