« Najít podobné dokumenty

Obec Čepí - MŠ Čepí - rozpočet 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čepí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý rozpo MŠ 2024-2026.xlsx [0,02 MB]
PO
Střednědobý rozpočet MŠ Čepí - 2023-2024,IČ 75007720
v tis.Kč
Ukazatel schválený rozpočet na rok 2024 Výhled 2025 Výhled 2026
<br>
Náklady celkem 581.0 601.0 648.9
Náklady z činnosti 581.0 601.0 648.9
501 - Spotřeba materiálu 151.5 150.0 160.0
502 - Spotřeba energie 130.7 144.0 158.4
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
506 - Aktivace dlouhodobého majetku
507 - Aktivace oběžného majetku
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby
511 - Opravy a udržování 15.0 12.0 15.0
512 - Cestovné 2.5 3.0 4.0
513 - Náklady na reprezentaci
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
518 - Ostatní služby 142.5 150.0 165.0
521 - Mzdové náklady 25.3 27.8 30.5
524 - Zákonné sociální pojištění 9.1 9.7 10.6
525 - Jiné sociální pojištění 0.1 0.1 1.0
527 - Zákonné sociální náklady 0.5 0.6 0.6
528 - Jiné sociální náklady
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Jiné daně a poplatky
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Jiné pokuty a penále
543 - Dary a jiná bezúplatná předání
544 - Prodaný materiál
547 - XXXXX a škody
XXX - Tvorba fondů
XXX - Odpisy dlouhodobého majetku 48.8 48.8 48.8
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554 - Prodané pozemky
555 - Tvorba a zúčtování rezerv
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
557 - Náklady z vyřazených pohledávek
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 55.0 55.0 55.0
549 - Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady 0.0 0.0 0.0
562 - Úroky
563 - Kurzové ztráty
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 - Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů 0.0 0.0 0.0
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
MŠ Čepí IČ 75007720
Výnosy celkem 581.0 601.0 648.9
Výnosy z činnosti 88.0 90.0 95.0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 - Výnosy z prodeje služeb 88.0 90.0 95.0
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného zboží
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Jiné pokuty a penále
643 - Výnosy z vyř...
Návrh rozpočtu MŠ Čepí 2024.xlsx [0,01 MB]
rozpočet 2024
Návrh rozpočtu na rok 2024 - MŠ Čepí
v Kč
Ukazatel Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonom.činnost
<br>
Náklady celkem 581,000.0 0.0
Náklady z činnosti 581,000.0 0.0
501/200 - vybavení kuchyně 7,000.0
501/330 - čistící a úklidové prostředky 22,500.0
501/331 - kancelářské potřeby 25,000.0
501/333 - odborná literatura,metodiky 8,000.0
501/335 - režijní materiál 22,000.0
501/350 - učební pomůcky mimo ONIV 35,000.0
501/351 - pořízení drobného majetku OE 15,000.0
501/352 - výtvarné potřeby 15,000.0
501/360 - ochranné pracovní pomůcky 2,000.0
501 151,500.0
502/330 - spotřeba elektrické energie 45,500.0
502/331 - vodné 12,000.0
502/332 - spotřeba plynu 73,200.0
502 130,700.0
511/330 - náklady na opravy a udržování 15,000.0
511 15,000.0
512/000 cestovné 2,500.0
512 2,500.0
518/331 - telefon 9,000.0
518/332 - poštovné 500.0
518/333 - zpracování mezd,účetnictví 70,000.0
518/334 - služby IT - licence,údržba PC 8,000.0
518/337 - revize 8,000.0
518/340 - stočné 10,000.0
518/342 - vzdělávání 7,000.0
518/345 - ostatní sužby 23,000.0
518/335 - pojištění neživotní 7,000.0
518 142,500.0
521/100 - závodní stravování (ZS) 25,300.0
524/100 - sociál.Poj.ZS 6,800.0
524/500 - zdrav.poj.ZS 2,300.0
525/100 - zákonné úraz.poj.ZS 100.0
527/100 - příděl do FKSP ZS 500.0
osobní náklady celkem 35,000.0
<br> 549/300 - ostatní náklady-drobné přeplatky
549
551/001 - odpisy 48,800.0
551 48,800.0
558/100 - pořízení DDHM 55,000.0
558 55,000.0
Finanční náklady 0.0 0.0
562 - Úroky
563 - Kurzové ztráty
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 - Ostatní finanční náklady
<br> Daň z příjmů 0.0 0.0
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Výnosy celkem 581,000.0 0.0
Výnosy z činnosti 88,000.0 0.0
602/400 - školné 88,000.0
Čerpání fondů
648 - čerpání darů,fondů 0.0
Finanční výnosy
662 - Úroky 0.0 0.0
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
669 - Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
672 - Výnosy vybraných ...

Načteno

edesky.cz/d/7945790

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čepí
04. 12. 2023
02. 12. 2023
01. 12. 2023
01. 12. 2023
01. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čepí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz