« Najít podobné dokumenty

Obec Huzová - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Huzová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace stanovení PÚP - Vzorové - 27
@
<br> 00Z -"--elza
<br> eoZ8
<br> *,;@
*"W/
<br> "";m
826
<br> ----200--.*_ 0
<br> l1 ll
<br>.*-8
<br> o
i
(§
<br> E
<br> ll
]
<br> liil
<br> 0 0
<br> 9z8
Q_ <,>
<br> ?7
<br> Á*"
<br> @'*.r <.>
<br> t B2OaF+Llc,€ c§sKÉ RE XXX.§ŤmllsxÉ ň€ffrĚr§t\íí FilřE
ot.e§rfiDf,ÉřÉ x*^,E
§*ft§ryiw§§Oft^T
<br> B2la
<br> ooponuču.<.> tl
KRp M- 1 42542-z t č,s -zozs- l +o soa
<br> 1-2023
<br> Havarijní stav mostu
Zúžení vozovky na jeden jízdní
pruh <.>
<br> výstražné světlo typu 1 na C4a
<br> podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami odstup max <,>
20m
<br> výstražné světlo typu,1 na
směrovací desce
<br> STANOVENO
fuqr|/í.a.:í{ux.<.> t5./au.a,'zNnčxn'
<br> <.>,<.>.<.> *:.<.> (.(.<.>,<.>.? z2.<.>.<.>.<.>
DATUM
<br> uĚsrsxÝ úŘno šre RNsrRx
oDBoR DopRAvy n stltttčNítro
<br> vzdálenostiv metrech
<br> vo2:oVky na ]eden
<br> šřJeooe
<br> PoDPlS
<br> l-tospooÁŘsrví
<br> vypracova'] Vei§eí Luljš
Drtum:6,12.202177rlfiGtfffr"r_
<br> / 4ée
--_ 200
<br> $
<br>
2023-11-15T15:46:22+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 26
@ 00U -6q etzg íítŤs%J "oas m'w*,"*.m *"WZ + Havarijni stav mostu Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s provizorním přemostěním výstražné světlo typu 1 na C4a podé|ná uzávéra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.20m výstražné světlo typu 1 na směrovací desce DATUM nnĚsrsrÝ uŘno šrrRNge Rx ODBOR DOPRAVY A SILN|ČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PoDPls vzdálenosti v metrech vypírcoV2l1 vělš.r Lukáš Dálum.a 11 2021 ZUžení vozovky na,eílen ]iZd.li STANOVENO trq.rn::í/.r.a#lrtr./.rurno.<.>.({,<.>.(-(,<.>.<.>.? z.z.<.> 09'.-- eazg ql'V ''-;m 0 826 -20 P7 0 ] i],] ad Olo i o c P2 Ijlt 0 0 0Z -=- ít '9Z8 P*-!čt€ ɧ§KÍ firfi§B"l§ xer,nxÉ *̧lf €L§Tyf P&,BIF *lO},l§t§ťÉHů xR§§ mfii!Ťi{ lh§pťt{T*n{T A /l,<,> 30 ] o''" - ----,--,SLl,<,> lt,<,> o".i 59,o,o" 1n() 70r !2,ja i Ě R)1.20ij šffisoon.ť E Dne 07.11.2023 DoPoRUčUJl KRp M - 1 42542 -z t č l -zozl- uosoa *l1 3& O'i-c0.útlc- / áa4a pruh s provizo.níft t ?l 2023-11-15T15:46:17+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 25
00d
<br> -
<br> ^m <.>
etz8 fl@_}
<br> e.zaffi
<br> ",;@)
*,V
<br> JL
<br> B26
<br>.-20
<br> 0 0
<br> N
<br> N
<br> N
<br> 0 0
<br> aa-
9z8
<br> F*í-fr;!§ §§§t{* Rf; §t *Lt§"
xxrusxÉ *a*irexrví ř§L*r§
úL*ir{}tťs§Ě}tů fiRAJ§
ffiŘivH §s§P§i{Y*fiÁT
<br> 6a,<,> <.>
<br> 8;,<,> <,>
77,! 3€ c
<br> Dne 07.11.2023
DoPoRUčUJl
KRzM - 1 425 42,z t č J,zozl - uosoa
<br> Vypricovnl: voincí
<br> Havarijní stav mostu
Zúženi vozovky oboustranné
<br> Betonové svodidlo se žluto čemým
šrafováním a reflexními prvky (odrazky)
<br>.<.>.<.>.<.>./.{,?z.<.> ?4
" <.>
<br> Z.<.>.<.> <.>
DATUM
<br> uĚsrsrÝ úŘno šre nNgrRr
oDBoR DopRAvy a stlNtčNíno
<br> vzdálenosti v metrech
<br> t{rr.<.> 0Dr?
<br> PoDPlS
<br> HOSPOOÁŘSrVÍ
<br> STANOVENO
<br> šý;eooaDaluhi
vozovky
<br> 00é
<.> íJláů|}t-4áí'?
<br> Zl
t]
<br>
2023-11-15T15:46:12+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 24
UL/L yl §lV r*L \ <.>,y_,/ IV 0oz,<,> eqeLza ffip e.e.ffi B26 -___-20 (} 0 N ť E cJ.a E o =c o (B o tl) (U; I l.li I A I -ť O @.j § Ě 0 0 oZ- cr 7a F.$_cí€ c€$itá a§rualn* €rJs{É ň g*trclsrví P*L§tÉ CLorroUCHÉHo X§ÁJl DořRrť}+i ittsFÉl{Ťsfi ÁT 'rl ř c_,frJcl.}L_ -/ tír.ú)l!_í_/ i 50 ] B2Oa l00 _' 200 82Oa A15 E4 300 ets/.1 qzsQ-z t Č J -2023- 1 40506 07.11,2023 učult vFňcolJl vri§or Lukii Schéma Cl14 Operativrlí pracovní rrrísto pohybiivé,značkovací stroj ve středu vozovky značkovací stroj se světelnými šipkami typo B ?í.q í í /.q ?íť{ í/.r.fr,4 7 L "s ZNAcKA DATUM mĚsrsrÝ úŘno šren ODBOR DOPRAVY A SILN uospooÁŘsrví na sil.l" třídy bude značka A,l 5 na žiutém podkladr-r,r'_í^'\.vzdálenosti v metrech PoDPlS STANOVENO NBERK ttčNíno D.tumi B.12 e0l1 šýte
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 23
@
<br> !,!
<br> qlV
<br> Ft_lCt€ c€sxÉ fiEpt$Lttt
XR§§{É Ě garei-ství polJcl§
olotlot§KÉHo KftÁJ€
DoP§,*y}i fi§FÉxTon{T
<br> +
<br> 0
<br> Ť
<br> '7í t6 oLCrroúC-r' 4á44
<br> 20ů
<br> 0
<br> ó
č)
O
<br> (!
E
<br> m
<,> q
E
<br>.€
c
<br> O(!
c
o
<br> -
Eo
<br> a
<br> O
<br> -"=.-0
<br> 0
<br> A15
<br> cA,/'.i:,<,>,-rE3 <,>
<br> 07.11.2023
<br> vYpr.c6?!l: vDi§.r Lukáa
<br> vzdálenosti v metrech
<br> Schéma Cl13
Operativní pracovní místo
(pohybl]vé)
<br> DATUM
uĚsrsxÝ úŘno šrrn
ODBOR DOPRAVY A S|LN
<br> t-lospooÁŘsrví
<br> pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabuli typu ll
<br> na s,l,l,třídy bude značka,rl'r r
A15 na žlutém podkladu iz'-lí,",<,>
<br> STANOVENO
<br> PoDPls
<br> lr.(?,<.>.?.<.> ?.3.<.>.<.>
NBERK
ttčruíHo
<br> DrlUm] 6.l? 20?l ffJeooa
operatlvni pracovní misto <,>
<br> ^d1.3J
Ffovllóhy] P.Ý.tloýt i
<br>
2023-11-15T15:46:01+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 22
9lV
ffi
\\Ty
\fl-;B
<br> *';@)
<br> JL
<br> Ltí.l
<br> h
<br> A
tA
<br> E
<br> 0
<br> 9zB
<br> p*_§rye c€§fiÉ *Ett tLtsř
xxrusxÉ iÉslrÉi.§t\ť Pom#
ot§rr§§xÉHůř§§*
ooPnryrd xspxrgf,lr
ř7.t § úrol€d,E-
-/ áa4aí,?
<br> DoPoRUčUJl
KRp M - 1 42542-z t č J -zozs- l +osoa
<br> 11.2023
<br> Schéma Cl12
Operativní pracovní místo <.>
<br> STANOVENO
rlakr.t.xú.áarry./-a.<.> a%,s'zNnčrn
<br>.<.>.<.>.<.> /.<.> í.<.> (í.<.>,k.#.<.>.<.>.<.>.<.>
DATUM
<br> mĚsrsxÝ úŘno šre RNgrRr
oDBoR DopRAvy n sllNtčNíHo
<br> pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu ll
<br> na si|,l.třídy bude značka
415 na žlutém podkladu 1ň
vzdálcnosti v metrech
<br> šýJaoon
pracovní
<br> PoDPlS
<br> o.tumj 5.í2.202í
<br> vci.oí Lulóa
<br> HOSPOOÁŘSrVÍ
<br> podélná uzávěra
odstl.rp max,6m
<br> 0A
<br> 8.26
<br>.=.-_'_-20
<br> B2Oa
<br> 82 1a
<br> -
<br> 200
<br> A15
<br> _ 300
<br> l\
<br> 0
<br> @š*',*
<br> A
<br> @
<br> 1l
<br>
2023-11-15T15:45:55+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 21
@
<br> 00e
<br> - 9tV W t]V
elza
<br> 30a8
<br> *';@)
826
<br> -_*=_
20
<br> 0 |\ 0
<br>.1 _]!
<br> 1]\
<br> §
É
<br> o
ý
6
E
<br> l'l
1.1
<br> /\
áA
<br> 0
A 0
<br> 0l
<br> gza
<br> @**,<.> <,>
<br> @B2Oa
<br> @_= 2oa
<br> Por.ÉÉC€§xÉ nEruŘJrÝ
<,> €r§Ét€§lE§ŤvíPóa§rť
ot-or§tjcxÉ}to K8r.<.> E
ootfi§r.a r6PErrffití
7r,§ c[oróUL-
-/ áa"rr,{
<br> t A15_ 300
Prac6Vni
<br> za nezhoršerlé
<br> Dne 07.11.2023
ooponučult
KRqM- 1 42542-z t č l -zozs-l +o soa
<br> Schéma Cl11
Operativní pracovní místo <.>
pouze za nezhoršené
viditelnosti
<br> STANOVENO
í€rr.ír.?]í/I?ft €F.fu zsa,'znnčxA '
<br> DATUM
nnĚsrsrÝ úŘno šrrn
ODBOR DOPRAVY A SlLN
<br> HOSPOOÁŘSrVÍ
<br> na sil.l,třidy bude značka
A,l5 na žlutém podkladu
<br> vzdáleností v metrech
<br> |,'^' <.>
',/ í^'
i,<.>.-_ '' )
<br> ryÉ8oDA
<br>./í 1/ ?2
<br> PoDPlS
<br> vypricovJl: Voi5or Lu|dš
<br> orlm] 2.12 ?02,1
<br> podélná uzávéra
odstup nlax,6m
<br> prao!óvňy: p.v.úd <.>
oIóňo!! n: m
<br> N XXXX
ttčNíHo
<br> A
viditelnosli <,>
<br>
2023-11-15T15:45:44+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 20
425 42-2 t Č J -2023- 1 40506 07.11.2023 Schéma C/l0c Standardní pracovn í m ísto v prostoru křižovatky výstražné světlo typu 1 na C4a 1) minimální šířka se zjišťuje pomocivlečných křivek STANOVENO lorr.<.> rttqil/?Hr(fr{/.q8.é.s ZNAČKA,<.>.<.>.<.>.<.> (,í_,íe.<.>.Q.?.Z.<.>.<.>.<.> DATUM trlĚsrsrÝ rjŘeo šrrnNl oDBoR DopRAvy n sllNtč HOSPOOÁŘSrVÍ vzdálenosti v metrech vFŘ€§Vál: voiscl Luklš V prosloru PoDPls na sil.l A15 na třidy bude značka žlutém podkladu BERK NíHo §lV Fůt§§t*§!tĚ R§řrfi.hlŤ |§l"§ilú ňÉ{ilŤ§r§?$ffi"ř* *,o*lounx§xs §sň§ řoP**tfl{a í*§řE{ŤsnlT w-::B ffi k9#|-.l§ Io 3a ffi'*""'-,*';@} @ 1t U{,óó el O ld,^ló :]lN>lÉ +_- €> r§-lP LJl; ol Noo & B2Oa 82,1a 20o At5 *- 300$,t 50_70 í7l 3ú olfrlotlc,_ / á&rV,+_],---.N-l- 2023-11-15T15:48:11+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 19
0 000-_ * §tV aLZg eOz8 v + E *';@) *;& 00 "o=,ícrffiil,7t sci.úr§.{>./ 44v,r9lffi| ú) i(ť E §ffi "_ Á Á lz4a 00 l-) l] 20 A15 _,<,> - 50.70 A6b Pou&€tr§xĚ Eřlúlx" §rr§xÉ *s0fra§ív{ For.H otor§{.§rÉHo*nr§ Dř8aY}ť n§PElilaR{? l +zslz-z t č l-zo23_ 1 4O5o6 07.11.2023 Schéma C/6 Standardní pracovní místo.Zúž.ení vozovky na jeden jízclní pruh Uprava přednosti dopravními značkami,výstražné světlo typu 1 na C4a podól ná uzávěra oboustrannými směrovacími deskam1 odstup max,2Om výstražné světlo typu 1 na směrovací desce STANOVENG.<.>.<.>.<.> !.€,(í.<.> ?2.2.2.<.>.<.>.<.>.<.> DATUM mĚsrsrÝ úŘno šrrRNlaeRr oDBoR DopRAvy n stlNtč vzdálenosti v metrech voisdr Lúkáš 1.12 1g71 na &€lv- PODPls podkladu značkana sil.l.A15 na HOSPOOÁŘSrV zrackami,2023-11-15T15:48:06+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 18
@ 9tV \r',+ eLZ8 POz8 *';-@) o,o P B26_20 0 cF U.l_] >.o Lú >a E cn 0 &a E az- J00 8;-,- A15 __ 300Fot§e€§xÉ nBrut'trr,cr§|Gkotresníra.rn cJlrpa.§ía€íáAE Fmrťťrr§PB§ilrT řlt lolff.ff.E- / áe4 1 42542-2l č J -2a23- 1 40506 Schéma C/5 Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh,Rízeni provozu světelnými signály výstražné světlo typu 1 na C4a podólná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami oCstup max.20m výstražné světlo typu 1 na C4b STANOVENO tarryoy/.apv_tr/.a.<.> as.<.> a,s 'zNnčKA'.<.>.<.>.<.>./.?-./.Z.<.> k ?-3.<.>.<.>.<.>.<.> DATUM mĚsrsrÝ úŘno šreRNae Rr ODBOR DOPRAVY A SILN HOSPOOÁŘSrVÍ na sil.l.třídy bude značka A15 na žlutém podkladu vzdálenosti v metrech šBJeooa píoyozU si9r ai,/ l]a jeden iizdlti PoDPlS tčNít-to A 0 t 2023-11-15T15:48:01+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 17
@.*:,<,>,<.> Schéma C/4 Standardni pracovní místo_ Zúženi vozovky na jeden jízdní pruh,V případě místní úpravy přednosti v jízdě dopravními značkami.podél ná uzávěra oboustrannými smérovacími deskami odstup max.2am výstražné světlo typu 1 na směrovací desce §TANoVENo DATUM mĚsrsxÝ úŘnn šrrRNnrR oDBoR DOpRAvy R stt_NtčNít-t t-.tospooÁŘsrví PoDPlS 9Za 00c - §lV eLZg eOz8 v + *,;@ ";&) 826 20 P8 _20 B2Oa 0 0 výskažné světlo typu 1 na C4a O O i E r) i 6 E i-) 1_1 0 0 Kil fěyt(?.<.> a.<.> 2í/ep.(íít/lpz3.hs'zNnčxR.<.>./5*.!: r.<.> ?".<.> 7.<.>.<.>.<.> I /''r.',<,> / ^í^",É:_,} B2la - 2oo na sil.l,třídy bude A15 na žlutém podkladu A15 --- 300 vzdálenosti v metrech vyp.<.>.oYil: wilo,Lull.pracoVni nisto ffieooa p r,l l qzuz -z t Č J -2023- 1 40 506 t,1 2.2021 & zózeli ýazavky l€.iedťn iízdí] i pruh V piipadé mistni úpíavy pfgdnosti v iizdé dopíavrimi :nadkafii pl.vo:ďň!; P.vrltdr oioňou.772 3] @ r€L§,f c§§É€ nfllrtLfi§ *nArsxÉ fi EDfiEt§TVÍ Fo(§E o[oilo{lcxť}lo lGAr§ Do?Rr$a í{sFGlířo*§ 771 § otfrlG,rc- / t 2023-11-15T15:47:55+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 16
00[ - clv w *'"",(S éoza @ *';@) $ B26 --_ 20 0 0 lj i,] il |_.] l] --\ l |-| o 0e- sZ,a PoJcíE C€SRÉ nrn*,nv tfi^tst* ňegrersruí polrcl§ oLsŇ{J§t(ÉHúKfi§r§ Eřfr^l{{t §§3Ěl(T*n{T @š_,* 8Ě,- &o,u * 0 lJ L] olt!ň: rníSto,řt! !E olc|rFr§,- / ááa4 píUhU,jizclní pruhy l +zsqz-z t č,l -zo2 3- 1 4o506 oopoRučuLt V6|:o.Lukjla Schéma C/3 Standardní pracovní místo.Práce v jízdním pruhu.Dva pomocné jízdní pruhy.<.>.<.>./.Z,(7,<.>.?.z.:.<.> DATUM uĚsrsrÝ úŘ,qo šrrRNsrn oD8oR DOPRAVY A slLN HOSPOOÁŘSrVÍ podélná uzáv ér a oboustran ným i směrovacími deskami odstup max.20rn výstražné světlo typu 1 na C4b na sil.l,třídy bude značka A15 na žlutém podkladrl vzdálenosti v metrech PoDPls TANoVEs N lrlí€r7 ZN tčNírt 0\ c{ 2023-11-15T15:47:49+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 15
00€ - 9tV w +;*@ EO.E@ *,;m B26 ___ 2a 0 t-l U 0 ;ll,J l *8 r "!>r.El|,a T]l.] 0 0 0z 9ča @ -,-,* @B2Oa @**:_r <.>,PoLlcl€ s§sKÉ §ťPtr&§ř m*nxÉ ŘeorersíldPotffi ournucxÉxoxn*xp*n,ťfisP8§§tr A,l5 - 300 řt s§ l az uz-z t č,l -zo2 3-,l 40506 07.11.2023 Standardní pracovn í místo.Zúženíjízdního pruhu STANOVENO tlarví42p.27i.tr:{*.:?,zNnčra.<.>.<.>./.l,<.>.(.(.<.> a.*.<.>.<.>.<.>.<.> DATUM mĚsrsrÝ úŘno šrrnNgrR oDBoR DopRAvy,q sllNtčN podélná uzávěra oboustrannými směrovacimi deskami odstup max 20m výstražné světlo typu 1 na C4b na sil.l,třidy bude značka A15 na žlutém podkladu vzrjálenosti v metrech olluil] 1.12.201l Iizdniho prunU Schéma Cl2 PoDPls HOSPOOÁŘSrVÍ LfrútE_áer,& @ t 2023-11-15T15:47:43+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 14
00 t- <.>
§lV
<br>,Ý/
+
<br> 0
<br> -0
<br> t]
<br> n
_0
<br> Fo.1oEC€§xÉ Erurrrv
§A§cfrEDíTE§Tvíiot.3E
fr.atrrcucíÉríoxhrÉE firYťr§PE]flonIT
<br> 1l
A15
<br> -
<br> 100
<br> Schéma G/1
Standardní pracovní místo na
pozemní komunikaci s malým
dopravnim zatížením
<br> STANOVENO
Íar.vlor/.urr({í{h.+l.<.>.?,<,>
<br> zNnčrR
<br> DATUM
mĚsrsrÝ uŘno šre RNgrR
oDBoR DopRAvy n stlNtčtlíno
<br> podélná uzáv ěra oboustran nými
srněrovacim] deskami odstUp max
20m
<br> na sil.l,třidy bude značka
A15 na žlutém podkladu
<br> vzdálenosti v metrech
<br> r' <,>
<br> PoDPls
<br> HOSPODÁŘSTV1
<br> komunlkac] s
zatíženim
<br> |rt Iq.mtE_
<br> / áaa
A
<br> Seooa
<br> @
<br>
2023-11-15T15:47:36+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 13
stV \''-ý + ^A 0tA 0 0 FoL,*c§.(É í€Flrl§{l t€Ar$G tm{TEL§Ťví FdJcE o|.§rDucxÉ}o XRAJ€ mrnftťr!řEoo*^T 1l A1 5 - 50_70 11 40506 VyPB.óvrl,vci.6.LUkáĚ Schéma Bl25.1 Operativní pracovní místo na VoZoVCe.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ( *?.r-.<.> aa?.<.>.<.> DATUM mĚsrsrÝ úŘno šrrRNsrRr oDBoR DopRAvy a sllttlčNít-to pracovní vozidlo s pojízdnou uzavírkovou tabuli typu ll na sil.l.třídy bude značka A15 na žlutém podkladu vzdálenosti v metrech §TANoVENo €5,/ť \,PoDPls HOSPODÁŘSTVÍ podélná uzávěra odstup max.6m 0nlcn| §,12.2021 @.vJBoDA Adr.ír Frca.rcv^y] P.v.lt.t,: o;6m9q.n2 m opera:ivní pracoÝfri misto ne 7rl lq.iltxE_./ {p-a & @ ú) N 2023-11-15T15:47:29+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 12
DoPoRUČUJl KRP M - 1 42542 - 2 t Č J -2023 - 1 4 O 506 Dne Schéma Bl24 Operativni pracovní místo na VoZovce.<.>.<.>.€,<.> ?*z:.<.>.<.>.<.>.<.> DATUM tvtĚsrsrÝ úŘno šrrn oDBoR DoPRAVY A sltN HOSPOOÁŘSrVÍ na sil l třidy bude značka /_X 415 na žlutóm podkladu,<,> '_L ',vzdálenosti v metrech sTA žŇÁč,ŘA NoVENo PoDP podé|ná uzávěra odstup max,6m NBERK l!ČNíHo 0/-0§ *- 9lV W ů A Á 0 A L] F.e E iJ ^ lJ,\,l _].0 A 0 Fol.|oe C€srÉ nÉa;i,xv l§AI§xÉ rEafiE§Wí FCt.lcp o.m{§{É}€ íBAf,oo?FrxxsBíoRrl 1l A15 - 50_70 WP.<.>.ovJlI vol3cí Lúlli řrlc.oórr_ / áan & p.ěco\,<,> ni mislo na @ 2023-11-15T15:47:23+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 11
@ L ",w/ "ó řdA l Ý-LOFo- 9álX] -___
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 10
Dne 07.11,2023 DoPoRUČUJl KRP M - 1 42 5 42 -2 l Č J -2023 - 1 40 506 Schéma Bl14.2 Standardní pracovní místo v prostoru křižovatky výstražné světlo typu 1 na C4a 1) minimálni šířka se zjišt'uje pomocí vlečných křivek,<.>,<.>.<.> /í,Z?,<.>.??.Z 2.<.>.<.>.<.> DATUM mĚsrsxÝ úŘnn šrrRNgrR ODBOR DOPRAVY A SlLNlČNÍH STANOVENO vzdálenosti v metrech ťtsr.<.> PoDPlS HOSPODÁŘSTVÍ na sil.l,415 na třídy bude znaóka žlutém podkladu 0/-09 - 9lVv F.-! |r) olEI o 1 ) lr Io I (n P _.1o A15 _= 50_70 FfiJc€c€$G ftErt tt.lřý,$rA§xÉ ňEDíÍEL§TVí PotEl§ oi.orrc{rcxÉ}€ XB^JE na#Xrs?€
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 9
0
<br> Pot.iclf cE§t(É fiEnltJri <,>
xBr"§{É ňEsíra§Ťví p(l,t€
ol.olls{§xÉ}ro K§A"rE
mrffA,rť fi§PBTofiÁT
<br> '=;m
<br> )rÉUc-
<br> 4aa-4
<br> Schéma B/8
Standardni pracovní místo <.>
7.úžení vozovky z obou stran
Uprava přednosti dopravními
značkami
<br> STANOVENO
tí e:r lír.<.> q t ér.A rltp.<.> qr z u <,>
<br> zNRčrn
<.>.<.>.<.>.7.{.<.> {K.<.> ?.9.?.2.<.>.<.>.<.> <.>
<br> DATUM
ĚsrsrÝ úŘno šrrRNgrnr
<br> DOPRAVY A SILNl
HOSPOOÁŘSrVÍ
<br> čtrtíHo
<br> PoDPls
<br> výstražné svět|o typu 1 na C4a
<br> podélná uzáv éra oboustrannými
směrovacímt deskami odstup max <.>
<,> 10m
<br> výstražné světlo typu 1 na C4b
<br> na sil.l.lřidy bude značka
A15 na žlutém podkladu
<br> Yozovky z obou stran
předncstr dopŘ,/n ím <,>
<br> e9V,w
<br> w
llJl
<br> 9LV
<br> 0
<br> ůů
<br> m*]-nm
c]
<br> i
E
<br> t ilL-|
0
<br> it ) P7
<br> A <.>
ffi
<br> 1_L r <,>
Al5
<br> A§a
--- 50_70 vzclálenosti v metrech
<br> vyP.<.>.oYJl j vúiror LUlji
<br> pracovni m Saooa
<br> D,ďd!oWy ptr!.ltoýJ
ol.ňouc 72 aí
<br> oopoRuču.ll
KRpM- 1 42542- 2l č J -2023-1 40506
<br> 07.11.2023
<br> 3,1 2,202l
<br> 0
<br> 0
<br> í <,>
<br>
2023-11-15T15:47:07+0100
Situace stanovení PÚP - Vzorové - 8
q9V w
w ůclv
<br> 0_
iiU
<br> 0
<br> aN
<br> E
<br> 0-
<br> il
t
<br> rl,J _: 0
<br> POI§E C€SXÉ BÉa,l,|*v
<,> G^J§xÉ tEDlTELsrv{ Fot tEq.ffi.JcxÉ{oXR^JE
on^vrr,6P€omrT
'7 ' I OICIúLL--/ áaz,J-Z
<br> A
ffi
<br> Aí5
<br> 1l
A6b
_ 50_70
<br> oopoRučuLt
KRp M- 1 42542 -z i č l -zoz3l +asoa
<br> vrpnco"rlj v.i:oř LUlia
<br> Standardní pracovní místo
uprostřed vozovky <.>
<br> výstražné světlo typu 1 na C4a
<br> podél ná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami odstup max <.>
10m
<br> výstražné světlo typu 1 na C4a
<br> DATUM
uĚsrsxÝ úŘno štrnNgrR
oDBoR DoPRAVY A slLNlČN
<br> HOSPODÁŘSTVÍ
<br> na sil.l.třídy bude značka
A15 na ž|utém podkladu
<br> vzdálenosti v melrech
<br> STANOVENO
<br> 4s: /z 2ez
*/.ao.<.> a*e
KA
<br> Schéma B/7
<br> PoDPls
<br> Dlluú: l.'t1202í StooaStandaídní pracovni rnísto
uprostied vozovky
<br> Adr.rt Pl.v6lM}: Páv.lkoÝ.:
<br> @
<br>
2023-11-15T15:47:03+0100

Načteno

edesky.cz/d/7945721

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Huzová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz