« Najít podobné dokumenty

Obec Dražovice - Návrh Rozpočtu obce Dražovice na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář k Návrhu rozpočtu obce Dražovice na rok 2024.pdf
Komentář k návrhu rozpočtu obce Dražovice na rok 2024
<br> Návrh rozpočtu obce Dražovice na rok 2024 je sestaven dle rozpočtové skladby.Rozpočet je schodkový <.>
<br> Celkem příjmy 24,000.000,00 Kč
Celkem výdaje 49,000.000,00 Kč
Financování 25,000.000,00 Kč
<br> Výdaje: Paragraf
2212 Silnice
Zahrnuje zimní údržbu 80 tis.Kč,opravy 60 tis.Kč <.>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Opravy chodníků 50 tis.Kč,oprava pěší stezky Husí řádek 350 tis.Kč,investice - Projektová dokumentace-schody ke
kostelu,chodníky,opěrné zdi ve výši 600 tis.Kč <.>
2292 Dopravní obslužnost
Příspěvek obce na financování systému IDS JMK ve výši 100,-Kč/obyvatele tj.95.000,00 Kč (950 obyvatel) <.>
2310 Pitná voda
Výdaje výtlačného řadu - za chlor,elektrickou energii 100 tis.Kč <.>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
Výdaje v částce 850 tis.Kč na provozování kanalizace a čistírny odpadních vod - ostatní osobní výdaje,povinné odvody
sociálního a zdravotního pojištění,nákup materiálu,elektrickou energii,pohonné hmoty,rozbory,monitorování kanalizace <,>
odvoz a likvidace odpadních vod,deratizace,oprava a údržba ČOV,kanalizace.Nespecifikované rezervy 100 tis.Kč <.>
Investice – Obnova stokové sítě v krajské komunikaci 10 mil.Kč <.>
2334 Revitalizace říčních systémů
Rybník - nákup materiálu,oprava střechy-skladový objekt v částce 100 tis.Kč <.>
3113 Základní školy (Základní škola a Mateřská škola,příspěvková organizace)
Neinvestiční příspěvek Základní škole a Mateřské škole ve výši 1,450 tis.Kč,opravy v ZŠ a MŠ 50 tis.Kč,investice - Půdní
vestavba ZŠ Dražovice 18 mil.Kč <.>
3314 Knihovna
Provoz obecní knihovny - ostatní osobní výdaje,nákup nových knih,nákup materiálu v částce 22 tis.Kč <.>
3319 Ostatní záležitosti kultury
Výdaje spojené s vedením obecní kroniky 8 tis.Kč <.>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Individuální dotace Římskokatolické farnosti Dražovice ve výši 100 tis.Kč na provedení oprav a udržovacích prací kostela
Narození sv.Jana Kř...
Návrh Rozpočtu obce Dražovice na rok 2024.pdf
Návrh
<br> Schválený Očekávané Návrh
<br> Paragraf Položka Text rozpočet plnění rozpočtu
<br> Příjmy: 2023 2023 2024
<br> 1111 2 800 000 Kč 2 750 000 Kč 3 100 000 Kč
<br> 1112 200 000 Kč 199 000 Kč 220 000 Kč
<br> 1113 600 000 Kč 696 000 Kč 800 000 Kč
<br> 1121 4 000 000 Kč 4 400 000 Kč 5 000 000 Kč
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 293 000 Kč 1 289 530 Kč 700 000 Kč
<br> 1211 9 900 000 Kč 9 546 000 Kč 10 000 000 Kč
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30 000 Kč 14 921 Kč 30 000 Kč
<br> 1341 23 000 Kč 21 630 Kč 23 000 Kč
<br> 1343 6 000 Kč 4 060 Kč 6 000 Kč
<br> 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 576 000 Kč 560 200 Kč 570 000 Kč
<br> a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> 1361 15 000 Kč 7 900 Kč 15 000 Kč
<br> 1381 120 000 Kč 118 000 Kč 136 000 Kč
<br> 1511 900 000 Kč 840 000 Kč 900 000 Kč
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozpočtu-volba prezidenta rep.0 Kč 38 600 Kč 0 Kč
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu 234 100 Kč 234 100 Kč 224 200 Kč
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 Kč 53 000 Kč 0 Kč
<br> 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 398 800 Kč 385 090 Kč 0 Kč
<br> Dotace ze SZIF na Rekonstrukci dětského hřiště MŠ Dražovice
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 Kč 253 000 Kč 0 Kč
<br> Rekonstrukce místní komunikace
<br> 2310 Pitná voda-nájem vodohospod.zařízení 30 000 Kč 17 450 Kč 10 200 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly-stočné 980 000 Kč 939 627 Kč 1 033 000 Kč
<br> 3113 Základní školy 5 000 Kč 7 393 Kč 5 000 Kč
<br> 3316 Vydavatelská činnost-za prodej Publikace 1 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.(Sbor pro občanské záležitosti) 5 000 Kč 27 300 Kč 5 000 Kč
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> Daň z hazardních her
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/7945688

Meta

Stavby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz