« Najít podobné dokumenty

Obec Vyskytná nad Jihlavou - Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení odběru podzemních vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyskytná nad Jihlavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Rozhodnutí povolení odběru podzemních vod.pdf [0,51 MB]
odbor životního prostředí magistrát města Í Imm!
<br> U Mincovny 83/8,Jihlava | detašované pracoviště
<br> Dle rozdělovníku
<br> | Váš dopis ze dne | číslojegnací / sp.značka l UID | vyřizuje / telefon | Jihlava 29.08.2023 MMJ/OZP/g13533/2023-VOT BC.XXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.XX.XXXX SZ-MMJ/OZP/XXXXX/XXXX/X oprávněná úřední osoba jihlvp23v026rn tomas.vopenka©jihlava-city.cz Rozhodnutí
<br> Veřejná vyhláška
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 104 odst.2 a 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle ustanovení 5 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení 5 94j stavebního zákona,spojeném podle ustanovení 5 140 správního řádu s řízením o povolení k nakládání s vodami,spočívající v odběru podzemních vod <,>
<br> žadateli,účastníkovi řízení (5 27 odst.1 správního řádu),kterým je: 1.paní XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Jarní 386/34,586 01 Jihlava <,>
<br> |.vydává povolení podle ustanovení 5 8 odst.1 písm.b) bod 1.vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k
<br> jejich odběru 2 HGR 6550,Krystalinikum v povodí Jihlavy č.65500 v kraji Vysočina,v obci Vyskytná nad Jihlavou,katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou,na pozemku p.č.221/12 v tomto rozsahu:
<br> Průměrný povolený odběr: 0,017 Ils-1
<br> Maximální povolený odběr: 0,5 l/S'1
<br> Maximální měsíční povolený odběr: 45 m3/měS'1
<br> Roční povolený odběr: 540 m3/rok'1
<br> Počet měsíců v roce,kdy se odebírá: 12
<br> Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
<br> Původ (odebírané) vody: podzemní voda mělkého oběhu Typ odběrného objektu: vrtaná studna
<br> K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroj...

Načteno

edesky.cz/d/7945663

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vyskytná nad Jihlavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz