« Najít podobné dokumenty

Město Frýdlant - Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Frýdlant.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu havárie IS
odbor dopravy
<br> odbor kanceláře úřadu
<br> Frýdlant 20.listopadu 2023
č.j.: PDMUFT 29434/2023/OD/Bu
sp.zn.: MUF 3630/2023/OD/Bu-074
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Akce – stavba:
Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích
Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,podle § 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů,ve znění pozd.předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,ze dne 15.11.2023,č.j.KRPL-109836-2/ČJ-2023-180506-02,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 zákona o silničním provozu,za použití § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů (dále jen „správní řád“),podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích v termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení,nejdříve však od 1.1.2024 do 31.12.2024 (přesný termín bude uveden v rozhodnutí,kterým bude dodatečně povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem) <.>
Rozsah:
• pracovní místa při případných haváriích na inženýrských sítích budou označena v souladu s typovými schématy řady B a C technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,v aktuálním znění),a to podle konkrétního typového schématu,případně schématu přizpůsobenému konkrétní situaci,a podle obecných pravidel uvedených v TP 66
• do doby uvedení místa výkopu do předchozího stavu bude mís...

Načteno

edesky.cz/d/7945496

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Frýdlant      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz