« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ŽP/5151/23/HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZP_5151_23_HPS.pdf
Magistrát m�sta Brna
Odbor životního prostYedí
Odd�lení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát m�sta Brna | Odbor životního prostYedí | Odd�lení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYYIZUJE: Mi ánková XXXXX XXXX XX.XX.XXXX
<.> J.: ŽP/5151/23/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 320 /micankova.ivana@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEYEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce dan� podle ustanovení § 50 odst.1 zákona.280/2009 Sb <.>,daIový Yád,ve
zn�ní pozd�jších pYedpiso,oznamuje,že
<br> ode dne 20.11.2023 do dne 20.12.2023
<br> je v budov� pracovišt� správce dan�,Šumavská 35,3.patro,kanceláY.dveYí 302
<br> ve dnech
<br> pond�lí od 8:00 do 17:00 hodin
<br> úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br> stYeda od 8:00 do 17:00 hodin
<br> tvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br> pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br> zpYístupn�n k nahlédnutí hromadný pYedpisný seznam.2021/000355/HPS,jímž se v n�m uvedeným
poplatníkom stanovuje místní poplatek za provoz systému shromaž�ování,sb�ru,pYepravy,tYíd�ní <,>
využívání a odstraIování komunálních odpado za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Otisk úYedního razítka
<br>
PO ET LISTo: 01
<br> Vyv�sit 30 dní!
<br>
XXXXX Mi ánková
referent správy poplatku
<br>
<br>
<br> 2023-11-20T09:46:57+0100

Načteno

edesky.cz/d/7945432

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz