« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení VPS na ul. Josefy Faimonové 23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0534766_23_Lisen_Jos_Faimonove_23.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0534766/2023/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0472606/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 783/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,Pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38 <,>
<br> 621 00 Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně
<br> části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tř <.>,ul.Josefy Faimonové,proti č.or.23,Brno,podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení p...
Josefy_Faimonove_23_tisk.pdf
c.p.2240
<br> c.p.2242
<br> T35
<br> č <.>
r.b
<.> d
l.2
<br> 0x
10
<br> č.r.b.dl.20x10
<br> asf.asf <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> c.o.21
<br> c.o.23
<br> 6
<,> 9 7
<br>,0
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> SL
<br> Josefy Faimono
vé
<br> SL
<br> 6
A
<br> V
9
<br> 3
2
0
<br> E
1
<br> 3
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> IP
1
<br> 2
<br> 6,0
4,8
<br> 2,1
<br> 2,2
<br> 3
B
<br> A
7
<br> 0
7
7
<br> E
1
<br> 3
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> IP
1
<br> 2
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> 0,7
<br> 5
<,> 3
<br> 2
<,> 5
<br> 5,9
<br> Na začátku ú
seku
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.JOSEFY FAIMONOVÉ 23 - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ŘÍJEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZTP
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.2
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0742-2023
ULICE JOSEFY FAIMONOVÉ - MK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁING.M.PERNICA ING.Z.NEČAS
<br> 18.10.2023
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> ve výkrese výslovně uvedeno jinak <.>
Všechno instalované DZ musí být zrealizováno podle TP65 a TP133,pokud není
ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
<br> statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízení...

Načteno

edesky.cz/d/7945427

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz