« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT MIM - Vzpomínkové akce – výročí bitvy tří císařů – Austerlitz 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec Tvarožná.pdf
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Smlouva č.JMK086745/23/OK
<br> Smluvní strany:
1.Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoba: JUDr.XXXX XXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
e-mail: romanova.hana@jmk.cz
kontaktní osoba
pro finanční vypořádání: Mgr.XXXX XXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
e-mail.: friakova.dita@jmk.cz
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
dotační výdajový účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
je plátce DPH
(dále také „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.Obec Tvarožná
zastoupená: Pavlem Šťastným,starostou
sídlo: Tvarožná 40,664 05 Tvarožná
IČO: 00282731
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.účtu:
není plátce DPH
(dále jen „příjemce“)
<br>
<br> 2
<br>
uzavírají tuto
<br>
SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
<br> poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na
<br>
realizaci projektu Vzpomínkové akce – výročí bitvy tří císařů – Austerlitz 2023 (dále jen
„projekt“),který je podrobně specifikován v žádosti vč.příloh evidované pod č.j.87734/2023
(dále jen „žádost“) <.>
<br> 2.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude projekt realizovat na vlastní zodpovědnost <,>
<br> v souladu s právními předpisy,veřejným zájmem a podmínkami této smlouvy nejpozději do
31.12.2023.V případě,že k realizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy,prohlašuje
příjemce,že toto ustanovení smlouvy bylo naplněno <.>
<br>
3.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č.250/2000 Sb.“) <.>
<br>
4.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/7945351

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz