« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Sukova 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0526444_Sukova_2.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0526444/2023/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0526444/2023/GJE TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod
<br> č.j.: KRPB-219907-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 08.11.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Sukova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru parkovacích míst pro natáčení ČT Brno před objektem Sukova 2 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 08.12.2023 – 09.12.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,resp.uzavírce
<br> dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemn...
priloha_0526444_parkovani_vozidel_CT.pdf
"Ž 0.11.2023 m4 \QS'LWM 1m
<br> MAazsmm 25337; CENA Odbor dopravy Kounicova 67

Načteno

edesky.cz/d/7944307

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz