« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Závěrečný účet obce Radovesnice I za r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2022.pdf (82.6 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo k žádným změnám v účetních metodách od minulého období,organizace se nadále řídí platnými předpisy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecních zásadách:
<br> 1.) Odpisový plán účetní jednotky:
Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování a používá roční odpisy,tzn.odpisy účtuje vždy k 31.12 běžného účetního období <.>
<br> 2.) Oceňování a vykazování:
Účet 902: Jiný drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 1,- Kč do 1.000,- Kč
Účet 905: Vyřazené pohledávky - vyřazení schvalováno zastupitelstvem obce v zákonných podmínkách
Účet 915: Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů
Účet 999: Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> Pozemky nabývané směnou,koupí nebo bezúplatným převodem jsou oceňovány na základě:
a) znaleckých posudků
b) rozhodnutí ZO č.61/10 (ZOč.6 ze dne 30.12.2010
c) dohodou smluvních stran
d) převzetím ceny,za kterou je pozemek bezplatně převáděn
<br> 3.) Přepočet údajů z cicích měn není stanoven,protože účetní jednotka neprovádí transakce v cicích měnách
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 12 230,50 12 230,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901...
Výkaz zisku a ztrát 2022.pdf (69.75 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 149 505,83 515 620,14 5 065 984,82 284 107,82
I.Náklady z činnosti 5 966 343,58 515 620,14 4 988 925,92 284 107,82
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 320 492,04 -1 821,01 484 462,42 361,82
<br> 2.Spotřeba energie 502 517 100,19 68 915,79 40 230,82 -18 403,73
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 1 291,00 296 125,36 2 850,50 209 173,93
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 183 342,78 0,00 732 896,48 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 13 099,00 0,00 9 141,20 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 779 136,07 152 400,00 1 161 756,00 92 975,80
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 297 719,00 0,00 1 396 277,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 323 292,00 0,00 335 305,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 417,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 2 887,00 0,00 3 881,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 565,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 4 565,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 54...
Rozvaha 2022.pdf (88.37 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 94 558 642,94 11 584 546,18 82 974 096,76 112 539 623,37
A.Stálá aktiva 90 030 305,67 11 584 546,18 78 445 759,49 79 429 526,43
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 588 078,60 308 848,60 279 230,00 295 382,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178 278,60 178 278,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 409 800,00 130 570,00 279 230,00 295 382,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 89 442 227,07 11 275 697,58 78 166 529,49 79 134 144,43
<br> 1.Pozemky 1 398 303,06 0,00 1 398 303,06 1 398 303,06031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 84 636 636,43 8 720 453,00 75 916 183,43 21 659 156,23021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 506 455,00 679 412,00 827 043,00 857 117,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 875 832,58 1 875 832,58 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 25 000,00 0,00 25 000,00 55 219 568,14042
<br> 9.Poskytnuté...
Fin 2022.pdf (210.5 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 800 000,00 876 500,00 876 491,34Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 50 000,00 80 800,00 80 798,80Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 100,00
<br> 1113 100 000,00 179 600,00 179 611,62Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,01
<br> 1121 950 000,00 1 357 900,00 1 357 921,08Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1211 2 400 000,00 3 085 400,00 3 085 426,68Příjem z daně z přidané hodnoty 100,00
<br> 1341 0,00 8 000,00 8 000,00Příjem z poplatku ze psů 100,00
<br> 1345 250 000,00 332 300,00 332 205,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,97
<br> 1361 2 500,00 4 100,00 4 070,00Příjem ze správních poplatků 99,27
<br> 1381 27 500,00 43 700,00 43 632,67Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,85
<br> 1382 0,00 0,00 31,35Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 420 000,00 429 500,00 429 527,29Příjem z daně z nemovitých věcí 100,01
<br> 4111 0,00 45 565,14 45 565,14Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
<br> 4112 0,00 71 600,00 71 600,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámcisouhrnného dotačního vztahu 100,00
<br> 4116 0,00 107 870,00 107 870,00Ostatní neinvestiční přijaté t...
Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2022 - obec Radovesnice I.pdf (196.35 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 003413/2023/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_078148/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> RADOVESNICE I
IČ: 00639737
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I za rok 2022 bylo zahájeno dne 28.07.2022
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 26.05.2023
▪ 09.12.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Radovesnice I
<br> Lošanská 23
<br> 280 02 Kolín
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXX - starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územ...
Závěrečný účet za r. 2022.pdf (538.49 kB)
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Radovesnice I
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.12.4 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 291 772,07 484 824,24 318 671,03
502 Spotřeba energie 489 284,00 21 827,09 586 015,98
504 Prodané zboží 239 809,07 212 024,43 297 416,36
511 Opravy a udržování 133 874,74 732 896,48 1 183 342,78
512 Cestovné 1 472,00 0,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 6 881,00 9 141,20 13 099,00
518 Ostatní služby 856 475,33 1 254 731,80 931 536,07
521 Mzdové náklady 1 272 429,00 1 396 277,00 1 297 719,00
524 Zákonné sociální pojištění 337 568,00 335 305,00 323 292,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 4 417,00
527 Zákonné sociální náklady 2 121,00 3 881,00 2 887,00
532 Daň z nemovitostí 565,00 0,00 565,00
538 Jiné daně a poplatky 4 000,00 4 565,00 0,00
542 Jiné pokuty a penále 50,00 1 000,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 9 840,00 13 134,00 16 234,00
549 Ostatní náklady z činnosti 24 836,00 27 352,00 27 695,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 661 548,00 676 405,50 1 446 590,00
554 Prodané pozemky 45,00 0,00 0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 -3 220,00 0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 13 38...

Načteno

edesky.cz/d/7926514

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz