« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - prodej pozemku p.č. 738/6 o výměře 93 m2, k.ú. Červený Hrádek u Plzně vzniklý dle GPč. 1113-219/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

621081_GP_01113.PDF
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav
<br> Nový stav
<br> Označení pozemku parc.číslem
<br> Výměra parcely Druh pozemku
<br> Způsob využití
<br> Označení pozemku parc.číslem
<br> Způs.určení výměr
<br> Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby
<br> Způsob využití Způsob využití
<br> Porovnání se stavem evidence právních vztahů
<br> Označení dílu
<br> Číslo listu vlastnictví
<br> DíI přechází z pozemku označeného v
<br> Výměra dílu
<br> katastru dřívější poz <.>
<br> <.>,<.>.ha nemovnostl evndencn
<br> oslaLgl.silnice
<br> 738/1
<br> 738/1 738/6
<br> ostalpl <.>
<br> silnice
<br> ostalpl.iiná plocha
<br> 738/1
<br> Seznam souřadnic [S— JTSK)
<br> Číslo bodu Y X
<br> Souřadnice pro zápis do KN
<br> Kod kv.Poznamka
<br> k.ú.Červený Hradek u Plzne (621081)
<br> 5—150 81624455 5—154 81625793 5—257 816305.47
<br> 1 81625862
<br> 1069445.40 106943928 106942588 106944089
<br> barva na podezd.barva
<br> sloupek
<br> sloupek
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku
<br> Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> Jméno,příjmení:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Jméno,příjmení:
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:
<br> 2118/2001
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:
<br> Dne: 20.12.2021 Číslo: 1241/2021
<br> Dne: Číslo:
<br> Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům <.>
<br> Tento stejnopis odpovídá geometrickému planu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu <.>
<br> Vyhotovnel: GSP.ano! 5 |,o
<br> _.'_.<.> _._ Pope'nmová GO.312 GB.Plzeň II.“-mr Tel a?? 260 195 IČ.„tam-losem
<br> Číslo plánu: 1113-219/2021
<br> Okres: Plzeň-město
<br> Obec: Plzeň
<br> Kat.území: Červený Hrádek u Plzně
<br> Mapový list: Plzeň 6-4/32
<br> Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,které byly označeny předep...
Vývěska-prodej .pdf
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> ZN/96/IM/23
<br>
P r o d e j n e m o v i t o s t i
<br> Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,v platném znění <,>
záměr prodat pozemek,který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k
hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,se sídlem Koterovská 162,326 00 Plzeň,IČO: 72053119 <,>
a to pozemek:
<br> - parc.č.738/6 o výměře 93 m2 <,>
<br> který vznikl dle geometrického plánu č.1113-219/2021 oddělením z pozemku parc.č <.>
738/1,zapsaného na LV č.202 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň-město,pro obec Plzeň a k.ú.Červený
Hrádek u Plzně <.>
<br> V Plzni dne 03.11.2023
<br> JUDr.XXXXXX XXXXX,MBA
vedoucí odboru investic a majetku
<br>
2023-11-03T13:14:42+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/7922105

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz