« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - SPU_343135_2023_Dolna(BAlg2h)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPU_343135_2023_Dolna(BAlg2h)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň
<br> Nerudova 2672/35,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň
<br>
<br> Spisová zn.: SP1282/2023-504201
Č.j.: SPU 343135/2023/Dolná
UID: spudms00000013921687
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: d.dolna@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br> Datum: 27.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Plzeň (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále
podle ust.§ 6 odst.8 zákona a v souvislosti s ust.§ 66 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správního řádu
<br>
zastavuje řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Nekmíř <.>
<br> Řízení se zastavuje dnem nabytí právní moci tohoto usnesení <.>
<br>
účastníci řízení podle § 27 správního řádu (bez uvedení konkrétních osob)
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
<br> Pobočka zahájila dne 1.3.2012 řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Nekmíř (dále jen „KoPÚ“) <.>
<br> V průběhu tohoto řízení se vyskytly takové překážky,pro které není možné v řízení
pokračovat.V souladu s ust.§ 6 odst.8 zákona s využitím ust.§ 66 odst.2 správního řádu se
řízení o komplexních pozemkových úpravách zastavuje <.>
<br> Řízení bylo zastaveno z těchto důvodů:
Na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy byla dne 1.3.2012
zahájena KoPÚ v k.ú.Nekmíř.Přípravné práce na KoPÚ začaly v roce 2015.V červnu 2015
<br>
<br>
<br> SPU 343135/2023/Dolná 2
<br> proběhlo zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.Z důvodu velkého
množství chyb Katastrální úř...

Načteno

edesky.cz/d/7856012

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz