« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství + Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2022
Strana 1SPP6KZ2JTO5PMHDUhttps://sbirkapp.gov.cz/
sbirkausc@mvcr.cz
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1117526328
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Obec Tučapy (ID DS: 6fdb5eu,IČO: 00253049)
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 1/2022
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Tučapy č.1/2022,o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Datum vydání právního předpisu: 24.11.2022
Zakonné zmocnění: zákon č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství
Oblast právní úpravy: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Účinnost právního předpisu: 01.01.2023
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 16.12.2022 14:27
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OBEC TUČAPY Obecně závazná vyhláška obce Tučapy č.1/2022,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy se na svém zasedání dne 24.11.2022 usnesením č.18/2022/ZO—2 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Tučapy touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad Tučapy.1
<br> č|.2 Poplatník (1) Poplatníkem poplatku jez: a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> Čl.3 Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobim poplatku je kalendářní rok.5
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti <.>
<br> 15 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 25 106) zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášení fyzické osoby se podle 5 160 zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz